Vanligt med feber efter andra dosen Pandemrix hos de yngsta barnen

den 2 december 2009

Studiedata och erfarenheter från den svenska vaccinationskampanjen visar att det är vanligare att de yngsta barnen får hög feber efter andra dosen Pandemrix jämfört med den första. Febern är oftast inte förknippad med allmänpåverkan och försvinner inom något dygn. Vid hög feber med allmänpåverkan rekommenderas febernedsättande medel.

Läkemedelsverket har erhållit preliminära data från en pågående studie av vaccination av barn under 3 år i Spanien som visar att barnen i högre utsträckning får feber efter andra dosen jämfört med efter den första. I studien ingår 104 barn 6-35 månader som har fått en första halv vuxendos och 51 barn i samma ålder som har fått två halva vuxendoser med 3 veckors mellanrum.

Dessa data styrks av två uppföljningar som har gjorts i Sverige:

  • En riktad uppföljning utförd av barnläkare i tre olika svenska regioner (Stockholm, Örebro, Umeå) där totalt 125 barn, 6-35 månader gamla har följts upp efter vaccination inom den pågående svenska vaccinationskampanjen. Uppföljningen, i form av telefonintervjuer med föräldrar till barn som vaccinerats, gjordes av Svenska Barnläkarföreningen i samråd med Läkemedelsverket. Närmare hälften av barnen fick feber över 38 grader och cirka en fjärdedel fick feber över 39 i samband med den andra vaccinationen. Barnen var vanligen inte allmänpåverkade och febern försvann inom ett dygn medan några enstaka barn hade feber i upp till 3 dygn.
     
  • Data beträffande feber har även samlats in för 170 barn i åldrarna 3-12 år som fått två doser Pandemrix inom den svenska pandemivaccinationen. Preliminärt visar undersökningen att feber över 38 grader efter andra dosen är tämligen vanligt förekommande i åldrarna upp till 6 år medan barn över 6 år mera sällan drabbades av feber. Inte heller för de äldre barnen är det vanligt med allmänpåverkan.
     

Att feber hos barn är en vanlig biverkan till Pandemrix noterades redan inför godkännandet av vaccinet och är således inte oväntat. Denna bild styrks också av de biverkningsrapporter som Läkemedelsverket fått in från såväl sjukvård som konsumenter.

Feber över 38 grader är vanligt förekommande även vid andra vaccinationer i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Upp till 10 % får feber efter vaccination med kombinationsvaccin mot till exempel difteri, kikhosta, Haemofilus influenzae b, stelkramp och polio och det är mycket vanligt (mer än 10 %) vid vaccination med pneumokockvaccin.

Det saknas för närvarande data som visar att en halv vuxendos skulle ge ett fullgott skydd mot influensa A (H1N1) i barngruppen. Läkemedelsverkets bedömning är fortsättningsvis att nyttan med vaccination med två halva vuxendoser överväger de risker barnen utsätts för genom de feberreaktioner som uppträder framför allt i anslutning till den andra dosen.

I samråd med Svenska barnläkarföreningen rekommenderas att febernedsättande läkemedel ges om barnet får hög feber i kombination med påverkat allmäntillstånd, som till exempel slöhet, trötthet eller svårigheter att äta och dricka.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Related information

 

Kontakta oss

Agneta Aust Kettis
Läkare
018-17 48 05

Jane Ahlqvist-Rastad
Läkare
018-17 48 80

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies