Viktigt med nordiskt samarbete kring läkemedels miljöpåverkan

den 22 december 2009

Användningen av läkemedel som kan innebära en miljörisk är mycket snarlik mellan de nordiska länderna, vilket är ett viktigt argument för fortsatt samarbete när det gäller forskning kring läkemedels miljöpåverkan. Det är den viktigaste slutsatsen i en nyligen genomförd studie av läkemedelsanvändning och miljörisker i Norden.

Svenska miljöinstitutet IVL har tillsammans med nordiska myndigheter undersökt hur läkemedelskonsumtionen i de nordiska länderna sett ut under perioden 1997-2007.

De läkemedel som tros kunna påverka vattenlevande organismer redan vid låga koncentrationer och som samtidigt visade på hög försäljning, bedömdes som möjliga miljöriskläkemedel. 

Konsumtionsmönstret i de olika länderna var slående snarlik. Listorna över de 30 mest försålda läkemedlen var i stort sett densamma i alla nordiska länder. Detsamma gällde listan över de läkemedel som förväntas ha störst miljörisk. Dessa likheter visar att det finns stora samordningsvinster när det gäller fortsatt arbete med frågeställningar kring läkemedels miljöpåverkan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies