Angående förebyggande behandling mot huvudlöss

den 15 oktober 2010

Läkemedelsverket rekommenderar medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten för behandling av huvudlöss i första hand. När det gäller produkter avsedda för förebyggande behandling har Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av vare sig effekt eller säkerhet.

Läkemedelsverket publicerade i början av augusti nya rekommendationer för behandling av huvudlöss. I första hand ska man numera använda medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten. De nya rekommendationerna har tillkommit på grund av problem med utveckling av resistens mot flera av de läkemedel som tidigare rekommenderades som förstahandsval.

Frågan om huruvida förebyggande behandling mot huvudlöss har någon roll togs inte upp i rekommendationen. Produkter för förebyggande behandling marknadsförs dock och föranleder följande kommentar från Läkemedelsverket.

Förebyggande behandling – vad vet vi i dagsläget?

När det gäller läkemedlen mot huvudlöss (Prioderm, Nix, Tenutex) är det troligt att förebyggande behandling ökar risken för resistensutveckling ytterligare och bör därför inte förekomma.

Vad gäller medicintekniska produkter som innehåller dimetikon (silikonolja) och/eller växtolja har Läkemedelsverket inte gjort någon bedömning av vare sig effekt eller säkerhet vid användning i förebyggande syfte. Vi vet därför inte om långvarig eller upprepad behandling för att förebygga angrepp av huvudlöss kan medföra några risker.

Läkemedelsverket ställer sig dock generellt tveksamma till att förebyggande behandling av huvudlöss är lämpligt. Risken finns att den förebyggande behandlingen inger en falsk trygghet som innebär att man inte kontrollerar sina barn med luskam i lika hög utsträckning som vi rekommenderar.

Enligt lagstiftningen för medicintekniska produkter gäller generellt att tillverkaren ska ha gjort en klinisk utvärdering av produkten, men inga krav finns på att den kliniska utvärderingen ska ha publicerats. Vad gäller behandling av huvudlöss är för närvarande dokumentationen i form av publicerade kliniska prövningar mer omfattande för dimetikonbaserade produkter än för andra medicintekniska produkter.

Oavsett vilken typ av lusmedel som används (läkemedel eller medicinteknisk produkt) ska bruksanvisningen följas noggrant. Utebliven effekt eller biverkningar rapporteras in till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies