Bristande kastrationseffekt vid GnRH-analogbehandling

den 19 maj 2010

Flera fall av bristande kastrationseffekt vid behandling med leuprorelin hos patienter med prostatacancer har rapporterats till Läkemedelsverket. Läkare uppmanas därför att kontrollera dessa patienters s-testosteron vid stigande PSA och att rapportera de fall som inte uppnår kastrationsvärden.

De senaste två åren har sammanlagt 12 fall med bristande kastrationseffekt under leuprorelinbehandling rapporterats till Läkemedelsverkets biverkningsregister SWEDIS. I samtliga fall har stigande PSA föranlett kontroll av s-testosteron som visat på icke-kastrationsvärden (> 0,7 nmol/L). I de fall där uppföljning föreligger så har antingen ett byte skett till annat GnRH-preparat eller fortsatt behandling med samma GnRH givit önskad effekt.

Fallen summeras översiktligt i tabellen nedan där rött representerar s-testosteron > 6 nmol/L och grönt s-testosteron <= 0.7 nmol/L.

(Klicka på tabellen för en större bild)

 


 

Avsaknaden av uppnådd kastrationsnivå tolkas som en säkerhetssignal eftersom patienten riskerar att uppfattas ha en kastrationsrefraktär sjukdom vilket kan leda till tillägg av annan onkologisk behandling samtidigt med en ökad oro hos den drabbade patienten.

Läkemedelsverket vill uppmana de läkare som handlägger patienter med hormonbehandlad prostatacancer att kontrollera s-testosteron vid stigande PSA och rapportera de fall som inte uppnått kastrationsvärden för s-testosteron (> 0,7 nmol/L) under pågående GnRH-behandling.

Inga rapporter föreligger för andra gonadotropinfrisättande hormonanaloger (GnRH) vid prostatacancerbehandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies