Diabetes typ 2 – ny rekommendation för läkemedelsbehandling

den 24 februari 2010

Metformin är fortfarande förstahandsmedlet vid diabetes typ 2, men det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas. Detta konstateras i Läkemedelsverkets nya rekommendation för läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2.

Metformin sänker blodglukoshalten genom att minska nybildningen av glukos i levern och genom ett ökat glukosupptag i muskulaturen. Detta läkemedel är förstahandsval vid typ 2-diabetes men ska exempelvis inte användas vid nedsatt njurfunktion. När metformin inte kan användas rekommenderas i första hand behandling med sulfonylurea, som verkar genom att öka frisättningen av insulin från bukspottskörteln.

De läkemedel som godkänts under senare år, som t.ex. inkretiner och glitazoner, bör användas i begränsad omfattning och först i tredje hand eller när andra läkemedel inte kan användas.

I rekommendationen poängteras också vikten av rökstopp och betydelsen av att behandla andra samtidiga tillstånd som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter.

Läkemedelsverket har tagit fram denna rekommendation i samverkan med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har, var och en inom sitt ansvarsområde, tagit fram var sitt kunskapsdokument om diabetes. Syftet har varit att förse hälso- och sjukvården med en samlad bild av hur diabetesvården och diabetesbehandlingen bör utformas. För ytterligare information om behandling av diabetes, inklusive subventioner, hänvisas till respektive myndighets dokument.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies