Föreskrifter på remiss - hantering av läkemedelsavfall för apoteken

den 21 januari 2010

Förordningen om producentansvar för läkemedel trädde i kraft i december 2009. Den innebär att öppenvårdsapoteken är skyldiga till att ta emot läkemedelsavfall från allmänheten, samt att informera om möjligheten att lämna överblivna läkemedel hos öppenvårdsapoteken. Med anledning av detta föreslår Läkemedelsverket ett antal ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel med öppenvårdsapotek.

Den huvudsakliga ändringen som föreslås består i krav på instruktion för hur öppenvårdsapoteken ska hantera ovanstående krav på att ta emot läkemedel från allmänheten samt lämna information om detta.

Ett annat förslag till ändring är att öppenvårdsapoteken med viss regelbundenhet ska sammanställa och analysera avvikelser som inträffat i verksamheten. Bakgrunden till detta förslag är att skapa möjlighet till förbättrad kvalitetssäkring i verksamheten.

I och med den pågående omregleringen av apoteksmarknaden har Läkemedelsverket för denna remiss valt att endast skicka remissen till övergripande organisationer för apoteken, då det ännu inte står klart vilka aktörer som kommer att finnas på den nya apoteksmarknaden. Liksom vid övriga remisser finns möjligheten att svara på en remiss även om den inte är ställd till den enskilda aktören. Remissvar ska ges in till Läkemedelsverket senast den 15 februari 2010.

Läs mer under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies