Förskrivarkod krävs för alla recept från och med 1 oktober

den 14 september 2010

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit krävs från och med den 1 oktober 2010 förskrivarkod på alla recept för att de ska få expedieras på apotek. Undantagna från reglerna är recept utfärdade av veterinärer. Tidigare har kravet på förskrivarkod endast gällt vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 föreskrifter (LVFS 2010:16) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Ändringen innebär att alla förskrivare, veterinärer undantagna, från och med den 1 oktober 2010 måste ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek.

Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt lagen (1996:1156) om receptregister.

Riksdagen beslutade under våren 2010 att anta propositionen Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning (prop. 2009/10:138) där regeringen föreslagit att receptregistret ska innehålla uppgifter om förskrivarkod oavsett om förskrivningen avser narkotiska läkemedel eller inte. Förslaget innebar också att läkemedelsförteckningen skulle få innehålla uppgifter om förskrivarna. Lagändringarna trädde ikraft den 1 juli 2010.

Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bl.a. medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. 

Förskrivarkoder distribueras av Socialstyrelsen, och sedan några år skickas de automatiskt till alla förskrivare i samband med utfärdande av legitimation.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra
gruppchef, Inspektionsenheten
Läkemedelsverket
018-17 42 71

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies