Läkemedelsverket positiva till förslag om utökat uppdrag

den 16 mars 2010

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta centrum ska Läkemedelsverket bedriva uppföljnings- och utredningsarbete samt ansvara för samordning mellan olika aktörer.

I Regeringens proposition om ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning som överlämnades till riksdagen den 15 mars föreslås att Läkemedelsverket ska ansvara för ett nationellt arbete för bättre läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket ska bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen och verka för samordning och samverkan mellan de aktörer som är verksamma inom området.

– Vi är mycket positiva till detta förslag och ser fram emot de nya uppdrag som detta innebär, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att öka värdet av den vetenskapliga kunskap vi har inom Läkemedelsverket och som vi tar del av i vår nationella och internationella verksamhet.

Läkemedelsverket föreslås också ta över delar av Apotekets nuvarande samhällsuppdrag genom att den stab för forskning och utredning som idag bedrivs inom Apoteket ska ingå i Läkemedelsverkets centrum för bättre läkemedelsanvändning.

– Vi har redan idag flera funktioner på verket som arbetar med direkt inriktning mot bättre läkemedelsanvändning, till exempel via uppföljning av läkemedel i klinisk användning och i framtagandet av rekommendationer och upplysningsmaterial. Verksamheten inom Apotekets forskningsstab kommer att integreras på ett sådant sätt att den samlade effekten blir så stor som möjligt.

Det ska också inrättas ett nationellt råd som ska bistå Läkemedelsverket i det nya uppdraget. I rådet kommer representanter för flera av de aktörer som bör samverka i frågorna vara representerade. Även detta ställer sig Christina Åkerman positiv till.

– Bildandet av ett råd ökar förutsättningarna för en bättre samverkan mellan alla aktörer som idag på olika sätt verkar för bättre läkemedelsanvändning.

Christina Åkerman ser det som helt naturligt att ett sådant här centrum landar just hos Läkemedelsverket.

– Det här är ett led i vårt yttersta uppdrag som är att främja folk- och djurhälsan. Genom detta uppdrag får vi möjlighet att arbeta för bättre läkemedelsanvändning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där alla aspekter på läkemedelsanvändningen beaktas, till exempel kunskapen hos förskrivaren, patientens följsamhet, samt effekter av upplysning och råd till allmänheten. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Christina Åkerman
Generaldirektör
tel. 018-17 48 66

Gert Ragnarsson
Direktör Tillsyn och vetenskaplig information
tel. 018-18 36 61

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies