Uppdatering av vägledningen för ansökan om klinisk läkemedelsprövning

den 21 oktober 2010

Kommissionen publicerade 30 mars 2010 en uppdatering av dokumentet "Detailed guidance" för ansökan om klinisk läkemedelsprövning. Nationella myndigheter förväntas implementera dessa riktlinjer och kommissionen kommer att följa upp hur implementeringen fortskrider. En uppdatering av LVFS 2003:6 pågår.

Ett av syftena med ändringen i riktlinjen var att ta bort möjligheten till nationella särkrav. Ett annat syfte var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den berörda myndigheten (i Sverige Läkemedelsverket) och etikkommittén (i Sverige Regionala etikprövningsnämnden respektive Centrala etikprövningsnämnden, nedan sammanfattande benämnt som EPN) vad gäller granskningen av kliniska läkemedelsprövningar. Ytterligare ett syfte har varit att förtydliga tolkningen av direktivet.

En betydande förändring för Sveriges del är att hela granskningen av patientinformationen och det informerade samtycket kommer att vila på EPN. Väsentliga ändringar som endast ska granskas av etikprövningsnämnden ska inte längre skickas till Läkemedelsverket för information och vice versa.

En annan betydande förändring för Sveriges del är att ansökan till Läkemedelsverket förutom följebrevet ska ske elektroniskt.

Nedan följer en lista med exempel på ändringar i den nya riktlinjen. Observera att ändringarna är omfattande och listan är inte uttömmande:

 • Möjligheten till nationella särkrav är borttagna. 
 • Ansökan med EudraCT formulär samt tillhörande handlingar ska göras elektroniskt – följebrevet får vara i pappersform.
 • Tiden för validering av en ansökan skall räknas in i handläggningstiden.
 • Om sponsor på eget initiativ genomför en ändring i ansökan om läkemedelsprövning till Läkemedelsverket under myndighetens handläggningstid så ska klockan starta om, d.v.s. ytterligare 60 dagars handläggningstid.
 • Väsentliga ändringar som bara ska godkännas av EPN ska inte längre skickas för kännedom till Läkemedelsverket och vice versa. 
 • Det är EPN som bedömer prövarens och prövningsställets lämplighet. 
 • Det är EPN som bedömer patientinformationen och samtyckesblanketten.
 • Man har ytterligare förtydligat vilka ändringar som är väsentliga och vilken myndighet som ansvarar för godkännandet av dessa. Förändring av patientinformationen är inte längre en väsentlig ändring som ska skickas till Läkemedelsverket.
 • Ansökningar om väsentlig ändring ska valideras av den nationella myndigheten. 
 • Man har förtydligat att direktivet inte gäller för produkter som inte klassificeras som läkemedel. 
 • Följebrevet ska ange var referenssäkerhetsinformationen (Reference Safety Information) finns. Denna ska finnas antingen i prövarhandboken (IB/Investigator’s Brochure) eller utgöras av den godkända produktresumén (SPC/Summary of Product Characteristics).
 • Läkemedelsverket ska bedöma referenssäkerhetsinformationen. 
 • Ytterligare krav ställs på innehållet i protokollet, bl. a. att det ska omfatta ett avsnitt om risk-nytta bedömning för prövningen och prövningsläkemedlet samt att det ska framgå hur patienter rekryteras och hur informerat samtycke erhålls, särskilt för patienter som inte är kapabla till informerat samtycke (det är fortfarande inte möjligt att inkludera akut medvetslösa patienter i klinisk prövning i Sverige). 
 • Det är obligatoriskt med en synopsis till protokollet.
 • Beträffande krav på risk-nytta bedömning i försöksläkemedlets dokumentation (IMPD/Investigational Medicinal Product Dossier) där sådan krävs (för kliniska prövningar där en godkänd produktresumé saknas eller är otillräcklig) så kan hänvisning ske till risk-nytta bedömningen i protokollet. Risk-nytta bedömningen i protokollet måste i sådana fall motsvara de krav som i CT-1 ställs på IMPD:n.
 • Sponsor kan lämna in ansökan om väsentlig ändring efter end-of-trial, vilken t ex kan vara aktuellt vid beslut om förlängd uppföljningstid.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Dokumentet Detailed guidance for the request for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities, notification of substantial amendments and declaration of the end of the trial – CT-1 (2010/C 82/01) hittar du här:

 EudraLex - Volume 10 Clinical trials guidelines - Chapter I

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies