Olaglig homeopatika ett växande problem i Sverige

den 9 juni 2010

Användningen av homeopatika ökar kraftigt i hela Europa. I Sverige är användningen ännu relativt liten, men den olaga försäljningen är i gengäld ett växande problem. Olaglig tillverkning kan innebära att homeopatika kan innehålla fel mängd av en ingrediens, föroreningar eller vara tillverkade på ett sätt som avviker från homeopatisk tillverkningssed. Läkemedelsverket har i dagarna skickat ut brev till 3000 terapeuter för att påtala risken med att använda produkter som står utanför Läkemedelsverkets tillsyn.

I EU räknas all homeopatika som läkemedel. Alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade av Läkemedelsverket. Undantagna är de så kallade frilistade homeopatika med tillfälligt försäljningstillstånd till och med april 2011. All övrig försäljning av homeopatika är olaglig.

Läkemedelsverket granskar produkterna med avseende på kvalitet och säkerhet samt om det finns dokumenterat att råvaran tidigare använts inom homeopatin. Även produktinformationen granskas, men däremot bedöms inte om ett homeopatiskt läkemedel har bevisad lindrande eller botande effekt.

– Tillverkningen av produkterna baseras i vissa fall på t.ex. arsenik, kvicksilver och bakterier, säger Stefan Berggren, enhetschef vid Läkemedelsverket. Om reglerna för tillverkning inte följs kan det innebära att produkterna blir farliga för konsumenten.

Enligt Leverantörsföreningen för homeopati (LFfH) finns idag omkring 3000 homeopatiska terapeuter i Sverige, med ca 50 000 användare. Inom EU finns uppskattningsvis 50 000 läkare som årligen förskriver homeopatika till 110 miljoner användare.

En registrering hos Läkemedelsverket är en garanti för att de produkter som tillhandahålls till terapeuter och patienter på den svenska marknaden är av god kvalitet och säkra att använda. Idag förekommer ett stort antal homeopatiska produkter på den svenska marknaden som aldrig passerat Läkemedelsverkets kontroll.

– Vi ser exempel på hur man säljer olagliga homeopatiska produkter som kosttillskott, livsmedel, homeopatmedel, energimedel och energisalter, säger Stefan Berggren. Ett stort antal okontrollerade produkter kommer även in via en växande internethandel.

Det är idag ovanligt att biverkningar från homeopatika rapporteras. Personer som misstänker att man fått biverkningar av ett homeopatiskt läkemedel uppmanas att rapportera detta till Läkemedelsverket.

På Läkemedelsverkets webbplats finns en förteckning över alla registrerade homeopatika samt vilka företag som tillverkar dessa.

Fakta om homeopatika

Ordet homeopati härstammar från de grekiska orden ”homoios” (lika eller liknande) och ”pathos” (lidande). Homeopati bygger på principen ”liknande botar liknande”, vilken har sitt ursprung i föreställningen att substanser som orsakar sjukdomssymtom hos friska personer kan bota samma symtom hos sjuka.

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. Homeopatiska medel finns i en mängd olika potenser.

I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. Råvarorna i homeopatiska läkemedel kan vara växt-, djur- eller mineralextrakt, men även kemikalier, svampar, gifter och mikroorganismer.

Registrerade företag

De enda företag i Sverige som idag har registrerade och/eller frilistade produkter är:

  • Biologische Heilmittel Heel GmbH (Ombud: BioVita A/S)
  • DCG Nordic AB
  • Laboratoires Boiron
  • Pekana Naturheilmittel GmbH
  • Plantamed AB
  • Pharmazeutische Fabrik Dr Reckeweg & Co GmbH (Ombud: Biosan AB)
  • Sanum Kehlbeck GmbH (Ombud: Janssons Immunbiologiska AB JIBA)
  • Scanfarma AB
  • Seven Seas Limited (Ombud: Biosan AB)

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies