Ändringar i receptföreskrifterna i november

den 31 oktober 2011

Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, även kallad receptföreskrifterna.

Ändringarna finns i ”Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (LVFS 2011:14);” samt vägledningen för föreskriften (publiceras i början av november). De områden där ändringar sker är:

Tandläkares förskrivningsrätt

Nu får en tandläkare med specialistkompetens i oralkirurgi, även kallad käkkirurg skriva recept på andra läkemedel än de som står i bilaga 1 till LVFS 2009:13. Det som skrivs ut ska även fortsättningsvis vara för att diagnostisera och behandla sjukdomar, skador och defekter i käkar och munhåla och i omgivande vävnader.

Barnmorskors förskrivningsrätt

Genom ändringen har förskrivningsrätten för barnmorskor utökats. De får nu förskriva Doxycyklin, men endast vid klamydiainfektion som är verifierad. Med verifierad menas att infektionen ska bekräftas med t.ex. ett laboratorietest. Barnmorskor kommer även att kunna förskriva akutpreventivmedlet Ulipristal, ett akutpreventivmedel för användning inom 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning. 

Annat utlämnande av läkemedel

Enligt tidigare gällande regler fick läkare endast lämna ut antibiotika vid behandling av sjukdom som finns upptagen i bilaga 1 till smittskyddslagen. Detta innebar att patienten efter läkarbesöket behövde gå till apoteken för att hämta ut de övriga förskrivna läkemedlen.

Efter pandemiutbrotten 2009 uppmärksammades de begränsningar som receptföreskrifterna innebar för sjukvården vid behandling av smittade patienter.

Vid en pandemi är det direkt olämpligt att sjuka patienter går till apotek och föra smittan vidare. I och med denna ändring kan nu förskrivaren vid en pandemi lämna ut läkemedel för hela behandlingstiden. Samtidigt kan förskrivaren även lämna ut t.ex. läkemedel mot värk och feber eller vad som kan behövas. En förutsättning för detta är att sjukdomen finns angiven i bilaga 1 till smittskyddslagen.

Förskrivaren har fortfarande möjlighet att lämna ut en mindre mängd läkemedel, så kallad jourdos till patienten, tills dess att patienten kan besöka ett apotek. Detta gäller även vid behandling av sjukdomar som inte finns upptagna i bilagan till smittskyddslagen. 

Förtydligande av expeditionsintervall

På alla receptblanketter utom telefon- och e-receptblanketter finns en ruta expeditionsintervall

I och med denna ändring görs ett förtydligande att om förskrivaren har angett expeditionsintervall så får inte apoteket expediera innan den angivna tiden förflutit.

Förvaring/expedition av recept på särskilt angivet öppenvårdsapotek

Det har sedan tidigare funnits behov av att apotek förvarar en patients recept på apoteket, exempelvis när missbruksrisk föreligger eller om patienten av andra skäl inte själv antas kunna hantera sina recept på ett säkert sätt.

Den nya regleringen möjliggör för förskrivarna att ge anvisningar till apoteken om att recept (elektroniskt eller i pappersformat) ska förvaras på apoteket. Om förskrivaren angett på receptet att det ska förvaras på ett särskilt apotek får endast detta apotek expediera läkemedlet. Patienten kan dock fortfarande styra över om receptet ska förvaras i pappersformat eller elektroniskt på apoteket men han/hon har inte rätt att få ut det i handen. 

Iterering av recept med narkotikaförteckning II och III

En annan förändring är att det nu går att iterera recept på narkotiska läkemedel förteckning II och III under förutsättning att förskrivaren uppger att receptet ska förvaras på ett särskilt angivet apotek.  

Överföring av alla elektroniska recept till Apotekens Service AB - även för djur

Alla e-recept ska gå via Apotekens Service AB. Innan gällde detta bara recept till människa men nu är även djurrecept inkluderade. Denna ändring kommer att träda ikraft den 1 maj 2012.  

Telefonrecept

Recept som ringts in via telefon av en förskrivare kan endast expedieras av det apotek som förskrivaren ringt in receptet till. Denna ändring är endast ett förtydligande av vad som redan gäller idag. Det kommer även i fortsättningen vara möjligt för apoteksaktörer som driver gemensam telefonreceptur att fortsätta med en sådan.  

Faxrecept och faxrekvisition

Dessa ändringar innebär att det blir öppenvårdsapoteket som ska motringa eller på annat sätt bekräfta att faxrekvisitionen och faxreceptet är förskrivet av behörig förskrivare. Denna motringning gäller vid överföring av rekvisition/recept avseende narkotiska och särskilda läkemedel via telefax.

Ändringarna innebär en omfördelning av uppgifterna för att få en säkrare hantering som försvårar för obehöriga att förordna dessa läkemedel. I fortsättningen ska apotekspersonalen hantera faxrecept och faxrekvisitioner som man hanterar telefonrecept, dvs. kontakta förskrivaren via telefon och kontrollera att det är en behörig förskrivare som faxat in receptet eller rekvisitionen.

Telefonrekvisition av narkotika

Denna ändring innebär att man inte längre får rekvirera läkemedel som innehåller narkotika via telefon. Denna ändring kommer att träda ikraft 1 maj 2012.

Läkemedel innehållande etylmorfin och kodein

Läkemedel innehållande etylmorfin och kodein är på grund av bestämmelser i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika numera alltid narkotika, oavsett mängd substans per dos eller halt av substansen. För att samma hanteringsregler ska gälla för dessa läkemedel som innan bestämmelserna i LVFS 2011:9 trädde ikraft införs ett undantag i receptföreskrifterna för beredningar som är upptagna i bilagan till LVFS 2011:9.

När ändringarna i receptföreskrifterna träder i kraft den 16 november 2011 kommer läkemedel innehållande etylmorfin och kodein inte att omfattas av bestämmelserna om narkotiska läkemedel i receptföreskrifterna. Läkemedel som innehåller kodein måste dock även fortsatt förskrivas på den särskilda receptblanketten och hanteras i enlighet med bestämmelserna för särskilda läkemedel.  

Utseendet på dosreceptblanketten (bilaga 9) är ändrad

Dosrecept utfärdade före den 16 november 2011 är fortsatt giltiga t.o.m. den 1 oktober 2012.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 LVFS 2011:9

 LVFS 2009:13 (konsoliderad)

 LVFS 2011:14 (ändring av 2009:13)

Vägledning till LVFS 2011:14 publiceras i början av november.

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

 Smittskyddsförordning (2004:255) 

 Smittskyddslag (2004:168)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies