Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas

den 27 oktober 2011

Citalopram kan påverka hjärtrytmen, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Citalopram är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och ingår i ett flertal läkemedel för behandling av depression, paniksyndrom och tvångssyndrom.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs arbetsgrupp för farmakovigilans (PhVWP) har granskat en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie som studerat EKG-förändringar hos friska vuxna personer som fått citalopram i doser om 20-60 mg dagligen.

Resultaten visar att citalopram ger en dosberoende QT-förlängning i synnerhet vid doser om 60 mg dagligen. QT-förlängning kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning.

PhVWP har även gått igenom biverkningsrapporter med reaktioner relaterade till QT-förlängning. Rapporter om QT-förlängning och ventrikelarrytmi inklusive Torsade de Points (vanligen reversibla) har inkommit, i synnerhet hos kvinnor med hypokalemi, eller med känd förlängning av QT-intervallet eller som har andra hjärtsjukdomar.

PhVWP konstaterar också att äldre patienter och patienter med nedsatt leverfunktion får en högre systemexponering än unga patienter med normal leverfunktion och därför löper högre risk att drabbas av QT-förlängning.

Fall av QT-förlängning har också rapporterats för vissa andra SSRI-preparat inklusive escitalopram.

Rekommendationer till patienter som använder citalopram:

  • Avbryt inte behandlingen och förändra inte doseringen utan att diskutera med din läkare. Plötsligt avbrott i behandlingen kan ge utsättningssymtom, till exempel yrsel, känselstörningar och sömnrubbningar.
  • Kontakta sjukvården omedelbart om du upplever symtom på onormal hjärtrytm.

Sammanfattande rekommendationer vid förskrivning av citalopram:

  • Den maximala dosen är 40 mg per dygn, doser om 60 mg dagligen ska inte användas.
  • För äldre och patienter med nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 20 mg dagligen.
  • Gradvis sänkning av doser över maxdos rekommenderas.
  • Citalopram ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som kan ge QT-förlängning.
  • Citalopram ska inte användas till patienter med känd förlängning av QT-intervallet eller med medfött QT- syndrom.
  • Försiktighet tillråds för patienter med hög risk att utveckla Torsade de Pointes.

Förskrivare kommer att få information om de nya rekommendationerna direkt via brev från tillverkaren.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies