Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas

den 24 november 2011

Escitalopram kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos för escitalopram till äldre patienter är 10 mg per dygn.

Läkemedelsverket rekommenderade i oktober en sänkning av högsta rekommenderade dosen för citalopram, en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som ingår i ett flertal läkemedel för behandling av depression, paniksyndrom och tvångssyndrom. Rekommendationen baserades på en utredning inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs arbetsgrupp för farmakovigilans (PhVWP) där man konstaterat en dosberoende påverkan på hjärtats retledning, sk QT-förlängning, för citalopram.

PhVWP har nu gjort motsvarande granskning av escitalopram och utvärderat en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie som studerat QT-förlängning hos friska vuxna personer som fått escitalopram i doser om 10-30 mg dagligen. Dessutom har PhVWP utvärderat data som begärts in från tillverkaren.

Escitalopram är S-enantiomeren av citalopram och används för behandling av depression, paniksyndrom, social fobi, generaliserade ångesttillstånd och tvångssyndrom.

Resultaten visar att escitalopram ger en dosberoende QT-förlängning. QT-förlängning kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Då äldre patienter uppnår en högre systemexponering än yngre, är ny rekommenderad maxdos av escitalopram för äldre patienter 10 mg per dygn.

PhVWP har även gått igenom biverkningsrapporter med reaktioner relaterade till QT-förlängning. Rapporter om QT-förlängning och ventrikelarrytmi inklusive Torsade de Points (vanligen reversibla) har inkommit, i synnerhet hos kvinnor med hypokalemi eller känd förlängning av QT-intervallet eller andra hjärtsjukdomar.

Rekommendationer till patienter som använder escitalopram:

 • Avbryt inte behandlingen och förändra inte doseringen utan att diskutera med din läkare. Plötsligt avbrott i behandlingen kan ge utsättningssymtom, till exempel yrsel, känselstörningar och sömnrubbningar.
 • Kontakta sjukvården omedelbart om du upplever symtom på onormal hjärtrytm.
   

Sammanfattande rekommendationer vid förskrivning av escitalopram:

 • Den maximala dosen för äldre patienter är 10 mg per dygn.
 • Doser över den rekommenderade maxdosen för äldre patienter bör sänkas gradvis.
 • Escitalopram ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som kan ge QT-förlängning.
 • Escitalopram ska inte användas till patienter med känd förlängning av QT-intervallet eller med medfött QT- syndrom.
 • Försiktighet tillråds för patienter med hög risk att utveckla Torsade de Pointes.
   

Förskrivare kommer att få information om de nya rekommendationerna direkt via brev från tillverkaren.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies