Ett år för bättre läkemedelsanvändning

den 7 oktober 2011

I mitten av 2010 fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att bygga upp och driva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt att verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer inom området. Läkemedelsverket lämnade förra veckan en årsberättelse till Socialdepartementet om hur verksamheten har byggts upp och vilka projekt som pågår och har genomförts.

Många problem vid läkemedelsanvändning kan förebyggas och undvikas till nytta för patienterna och samhällsekonomin genom samarbete och riktade insatser.

I Läkemedelsverkets årsberättelse för bättre läkemedelsanvändning redovisas planerat, påbörjat och genomfört arbete under fyra prioriterade områden enligt förstudien till nationella läkemedelsstrategin:

  • Patientsäker läkemedelsanvändning
  • Stopp för utveckling och spridning av antibiotikaresistens
  • Hållbar läkemedelsanvändning
  • Minskad ojämlikhet i läkemedelsanvändningen
     

Årsberättelsen belyser ett 30-tal projekt och aktiviteter som huvudsakligen syftar till förbättrat kunskaps- och beslutunderlag och visar hur Läkemedelsverket förberett för ett långsiktigt fördjupat arbete för bättre läkemedelsanvändning. Det är också en förhoppning att dokumentet ska stimulera till diskussion och fortsatt nätverksbyggande mellan myndigheter, akademin och sjukvården.

Verksamheten för bättre läkemedelsanvändning bidrar till Läkemedelsverkets arbete inom den Nationella läkemedelsstrategi som antogs den 25 augusti 2011.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Gert Ragnarsson
Direktör Tillsyn och vetenskaplig information
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies