Finsk utredning av narkolepsifall stärker misstanke om samband med vaccination

den 1 februari 2011

I Sverige och Europa pågår flera register- och journalstudier för att utreda misstankar om ett samband mellan narkolepsi och vaccination mot pandemisk influensa med Pandemrix. Nu kommer preliminära resultat från en finsk registerstudie som stärker misstanken.

Finska hälsovårdsmyndigheten THL publicerar idag preliminära resultat av en nationell registerstudie som stärker misstanken att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och insjuknande i narkolepsi. Studien kommer nu att noggrant värderas ytterligare.

Sammanlagt 60 barn och ungdomar i åldrarna 4-19 år fick under åren 2009-2010 diagnosen narkolepsi i Finland. Av dessa hade 52 barn (nära 90%) vaccinerats med Pandemrix. I den åldersgruppen i Finland har 70% av barnen vaccinerats. Jämfört med ovaccinerade barn var förekomsten av narkolepsi flera gånger högre. Inga fall rapporteras för barn under 4 år och för åldrarna över 19 år ser man ingen ökad förekomst av narkolepsi.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om en ökning av antalet fall av narkolepsi hos barn och ungdomar i Sverige. Fram till den 13 januari 2011 har Läkemedelsverket fått in 60 rapporter om narkolepsifall från sjukvården där ett samband med vaccinationen misstänks. En liknande signal finns också från Island medan övriga länder i Europa inte sett någon ökning av antalet narkolepsifall.

Totalt har cirka 31 miljoner individer vaccinerats med Pandemrix runt om i Europa. Mot bakgrund av att ökningen av antalet narkolepsifall endast noteras i vissa länder är det troligt att flera faktorer samverkar. Det är därför angeläget att avvakta resultaten i de register- och journalstudier som pågår i Sverige och i Europa för att se om de finska resultaten kan bekräftas. Det är också viktigt att försöka klarlägga om andra faktorer såsom samtidig infektion med influensa eller genetisk känslighet bidrar till förloppet. Detta skulle kunna förklara varför en ökad förekomst av narkolepsi endast ses i ett fåtal länder. 

Med anledning av de finska resultaten förs nu en förnyad diskussion med Socialstyrelsen om resultaten föranleder att rekommendationerna att vaccinera riskgrupper med Pandemrix bör ses över tills resultat ifrån pågående studier redovisas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies