Flerpatientanvändning av slangsystem och sprutor vid kontraströntgen kan innebära risker

den 30 augusti 2011

Ett flertal sjukhus i Sverige tillämpar en metod som innebär att infusionsset och injektorsprutor återanvänds till flera efterföljande patienter vid kontraströntgen. Läkemedelsverket vill uppmärksamma vårdgivare på att det kan finnas risker med den aktuella metoden.

Vid vissa röntgenundersökningar överförs kontrastmedel till patienten intravenöst via injektor, injektorspruta, infusionsset och patientkanyl. För efterföljande patient byts injektorsprutan, kanylen och infusionssetet ut i vanliga fall. På en del sjukhus använder man emellertid ett särskilt kopplingsstycke med backventil mellan infusionssetet och patientkanylen i syfte att uppnå snabbare patientflöde, mindre åtgång av kontrastmedel samt övriga kostnadsbesparingar. 


Infusionsset och kontrastmedelsprutor till injektorer ska bytas mellan varje patient enligt många tillverkares anvisningar. Om ett kopplingsstycke med backventil används, och endast denna produkt byts ut mellan patienter, kan återanvändningen av infusionssetet eller kontrastmedelsprutorna strida mot tillverkarnas anvisningar. Konsekvensen kan bli oacceptabel bakterietillväxt eller minskat infusionsflöde.


Det har inträffat tillbud i Sverige där backventilen inte har fungerat och då blod och fria partiklar har backat upp i delar av systemet som återanvänds. I en sådan situation finns en risk för att blodöverförda sjukdomar kan spridas mellan patienter. En utredning om de inträffade tillbuden pågår för närvarande.


Läkemedelsverket vill uppmärksamma vårdgivare på att det kan finnas risker med att tillämpa den beskrivna metoden, det vill säga att kopplingsstycken med backventil används i syfte att återanvända infusionsset och injektorsprutor för flera patienter. Särskild uppmärksamhet ska gälla när en tillverkare varnar för återanvändning av sina produkter.


Läkemedelsverket uppmanar vårdgivare att rapportera negativa händelser och tillbud som inträffar vid användning av alla typer av medicintekniska produkter, inklusive de ovan nämnda produktgrupperna. Mer information om rapporteringskriterier kan hämtas från SOSFS 2008:1 – följ länken i höger marginal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies