Ingen ökad risk för narkolepsi noterad efter vaccination mot säsongsinfluensa 2010-2011

den 7 oktober 2011

Inför höstens och vinterns influensasäsong rekommenderas vaccination av patienter med kroniska sjukdomar och personer över 65 år. Läkemedelsverket får frågor om riskerna för allvarliga biverkningar av säsongsinfluensavaccinerna. Detta kan givetvis inte uteslutas, men risken bedöms vara mycket liten. Nyttan av vaccination är betydligt större än konsekvenserna av influensan i de rekommenderade grupperna.

Då vaccinet också innehåller virusstammen A/H1N1(2009), som orsakade 2009 års pandemi har Läkemedelsverket fått frågor som rör möjlig risk för allvarliga biverkningar, särskilt narkolepsi, i samband med vaccination mot influensa inför vintern 2011-2012.

Det går inte att fullsändigt utesluta att allvarliga, tidigare ej kända, biverkningar kan inträffa, men risken bedöms som mycket liten, och nyttan av vaccination i de rekommenderade grupperna bedöms som betydligt större än den eventuella risken.

Denna bedömning baseras på en omfattande användning av influensavacciner under de senaste åren, både i Sverige och i resten av världen. Årets vaccin mot säsongsinfluensa innehåller liksom förra året virusstammen A/H1N1, som också ingick i pandemivaccinet. Inget fall av narkolepsi har rapporterats efter säsongsinfluensavaccination 2010-2011.

En ökad risk för narkolepsi har endast konstaterats hos barn och ungdomar som vaccinerades med vaccinet Pandemrix under pandemin 2009. Ingen riskökning för narkolepsi sågs bland vuxna och äldre. Inga allvarliga, tidigare ej kända, biverkningar konstaterade efter förra årets vaccination mot influensa.

De grupper som rekommenderas vaccination är

  • Personer över 65 år 
  • Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, samt vissa andra kroniska sjukdomar  
  • Personer med extrem fetma  
  • Personer med gravt nedsatt infektionsförsvar av sjukdom eller medicinering  
  • Barn med flerfunktionshinder  
  • Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot A(H1N1)

För ytterligare information om rekommendation vad gäller vaccination mot influensa se vår tidigare information och SoS hemsida och SMI.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies