Läkemedelsverket får samordningsansvaret för Nationella läkemedelsstrategin

den 26 augusti 2011

Regeringen har idag offentliggjort den nationella läkemedelsstrategin som innefattar ett 30-tal föreslagna projekt för att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Läkemedelsverket kommer att ansvara för vissa punkter, men får även uppdraget att samordna och följa upp samtliga projekt inom strategin.

Den nationella läkemedelsstrategin innebär en rad nya arbetsuppgifter för Läkemedelsverket. Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar ett trettiotal punkter inom olika fokusområden.

Läkemedelsverket får samordningsansvaret i strategin vilket innebär att vi ska samordna alla projekt som drivs av andra myndigheter och aktörer. Vi ska också följa upp projekten och återrapportera resultaten till regeringen och ansvara för kommunikationen till aktörer inom läkemedelsområdet, sjukvården och allmänheten.

– Det är med glädje och ödmjukhet vi mottar detta viktiga uppdrag, säger Christina Åkerman. Den breda kompetens avseende ett läkemedels hela livscykel som vår myndighet besitter gör oss väl lämpade för arbetet.

Förutom samordningsansvaret är Läkemedelsverket föreslagen som huvudaktör inom följande områden:

  • Möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar
  • Möjliggöra generisk förskrivning
  • Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad följsamhet och förbättrad patientsäkerhet och hur tjänsten ska användas och förfinas
  • Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar
  • Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning
  • Utveckla nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten
  • Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel eller på annat sätt begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändning

 Mer information om uppdraget finns på regeringens webbplats, se länk.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies