Läkemedelsverket ser positivt på att fler anmäler brister på apotek

den 6 oktober 2011

Läkemedelsverket ser positivt på de apotek som fullföljer sitt åtagande och rapporterar in brister och avvikande händelser. Inkomna rapporter tydliggör att apoteken har pålitliga system för att fånga upp och hantera brister internt. Läkemedelsverkets uppfattning är att de apotek som rapporterar in brister är apotek med välfungerande kvalitetssystem.

Hittills under 2011 har Läkemedelsverket mottagit ett 40-tal anmälningar från apotek om allvarliga brister, att jämföra med 34 anmälningar under hela föregående år 2010. Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska läkemedelsansvarig på apotek snarast anmäla till Läkemedelsverket om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser i verksamheten.

Det finns även information om hur öppenvårdsapoteket bör hantera brister och avvikande händelser i vägledningen till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. De brister som främst ska anmälas är dels de brister som inneburit allvarlig skada för patient eller risk för allvarlig skada. Men av större vikt är att anmäla de brister där orsaken till bristen är sådan att det finns risk för att bristen uppstår fler gånger, alltså fel av mer systematisk art.

Det skiljer sig mellan aktörer hur flitigt de rapporterar in brister. En anledning skulle kunna vara att somliga apoteksaktörer gör olika bedömningar på vilka brister som ska anmälas och därför väljer att hellre rapportera för få än för många brister. Läkemedelsverket inkluderar därför i sin informationssatsning att stötta de läkemedelsansvariga på apoteken i att hantera brister på ett korrekt sätt samt att rapportera in dessa till verket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies