Läkemedelsverkets kommentar till kinesisk studie av risk för narkolepsi

den 25 augusti 2011

En kinesisk studie har visat en ökning av antalet fall av narkolepsi efter att HIN1-influensan var som mest aktiv i Pekingområdet, och infektionen i sig har bedömts kunna öka risken för sjukdomen. Studieresultaten motsäger inte slutsatsen från studier i Sverige att det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar, men pekar på möjligheten att H1N1 influensa skulle kunna vara en samverkande faktor.

Den 17 augusti publicerades i Annals of Neurology (2011;70:410-417) resultat från en ekologisk studie av tidsmönster vad gäller förekomsten av narkolepsi under en 15-årig (1998-2010) period i Peking, Kina. I studien ingick över 600 fall av narkolepsi där majoriteten var barn och ungdomar.

En tydlig säsongsvariation konstaterades med flest fall av narkolepsi diagnosticerade under våren varje år, ett mönster som tolkats som stöd för att vissa former av luftvägsinfektioner under vinterhalvåret ökar risken för att insjukna i narkolepsi hos vissa mottagliga individer.

Vidare sågs under våren 2010 en ca tre gånger högre förekomst än under våren 2009, en topp som iakttogs ca sex månader efter det att H1N1-influensan varit som mest aktiv i detta område av Kina. Av de 142 personer som hade första symptom av narkolepsi efter pandemiperioden var endast 5,6 procent vaccinerade mot H1N1-influensa. Författarna diskuterar möjligheten av att såväl H1N1-virus infektion, som H1N1-vaccination, hos vissa genetisk mottagliga individer, kan påverka på immunsystemet på ett sådant sätt att nervceller som producerar vakenhetsreglerande ämnet orexin skadas.

Studiens resultat bör dock tolkas med försiktighet. Även om studien pekar på ett samband i tid mellan infektioner i samhället och insjuknande i narkolepsi kan det finnas andra faktorer som har betydelse. Narkolepsi är också ett svårdiagnosticerat tillstånd där det ofta tar längre tid än ett halvår från det att patienten insjuknar och får sina första symtom till dess diagnosen är ställd. Resultaten är dock i linje med en svensk registerstudie där förekomsten av narkolepsi förefaller något ökad efter pandemin även för barn/ungdomar som inte vaccinerats.

Läkemedelsverket har genomfört två studier (se länkar) där man visat ett samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi. Läkemedelsverket har då framhållit att det är troligt att vaccinet samverkat med andra faktorer såsom genetisk känslighet hos individen eller förekomst av en infektion vid vaccinationen. Eftersom ett risksamband med Pandemrix bara observerats i Sverige och Finland, inte i andra länder där samma vaccin använts, är det angeläget att söka efter sådana faktorer i de nordiska länderna. Ytterligare studier planeras för närvarande.

Sammanfattningsvis kvarstår Läkemedelsverkets bedömning att barn som vaccinerats med Pandemrix har ökad risk för att insjukna i narkolepsi, men att ytterligare faktorer sannolikt bidrar. De kinesiska data talar för att H1N1-infektion kan vara en sådan faktor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies