Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar

den 18 oktober 2011

Resultaten från en svensk registerstudie i Stockholms läns befolkning visade ingen påverkan på risken att insjukna i Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. En liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom noterades bland vaccinerade som tillhörde medicinska riskgrupper.

Läkemedelsverket har i samarbete med Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet genomfört en studie för att undersöka om det finns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och insjuknande i vissa neurologiska och autoimmuna sjukdomar.

Alla personer boende i Stockholms län 1 oktober 2009 som vaccinerats med Pandemrix och inkluderats i ett vaccinationsregister följdes upp genom att koppla till en vårddatabas för att fastställa alla som insjuknat i vissa neurologiska eller autoimmuna sjukdomar fram till 31 augusti 2010. Stockholms län har en befolkning om ca 1.98 miljoner, ca 22 procent av Sveriges befolkning. Totalt hade 53 % av befolkningen vaccinerats.

Risken för Guillain-Barré syndrom (akut muskelförlamning), multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit var inte påverkad hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Dock återfanns en liten riskökning för facialispares (ansiktsnervförlamning), paraestesier (förstärkt känsleförnimmelse) och för inflammatoriska tarmsjukdomar för personer som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade när hänsyn tagits till ålder, kön, socioekonomisk status och vårdutnyttjande. Riskökning fanns endast hos personer som tillhörde någon medicinsk riskgrupp, d.v.s. hos dem som prioriterats att bli vaccinerade under den tidiga fasen av vaccinationskampanjen. Hos dem som vaccinerades i den senare fasen, och som får anses mer representera genomsnittet av befolkningen, fanns ingen riskökning för någon av sjukdomarna. Antalet sjukdomsfall med narkolepsi var för litet för att kunna dra någon slutsats om i denna studie.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies