Regeringsuppdrag om förutsättningar för utbytbarhet slutfört

den 28 september 2011

LV har igår lämnat över rapport avseende ett regeringsuppdrag där LV utrett förutsättningarna för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning. I rapporten beskrivs vilka läkemedelskategorier som skulle vara tänkbara att omfattas av de olika modellerna för utbyte samt vilka tekniska, praktiska och författningsmässiga förändringar som skulle behövas för att möjliggöra respektive variant av utbyte. Rapporten belyser även några angränsande frågor som försäkringsskydd, utbyte på indikation, utbyte av rikslicenser, lagerberedningar samt miljöaspekter.

Regeringen uppdrog den 2 december 2010 åt Läkemedelsverket att i samråd med Tandvårds - och läkemedelsförmånsverket utreda förutsättningarna för utvidgad utbytbarhet av läkemedel generellt samt utbytbarhet vid nyinsättning för läkemedel med generisk konkurrens och vid nyinsättning av läkemedel med konkurrens från biosimilars.

Med utvidgad utbytbarhet menas en modell som medför att löpande utbyten kan ske för fler läkemedel än de som idag ingår i någon utbytesgrupp.

Med utbyte vid nyinsättning menas en modell där utbyte sker på apotek första gången patienten hämtar ut läkemedel från ett recept/ordination. Patienten får sedan det aktuella läkemedlet vid varje expedition (tills förskrivaren ev. sätter ut/ändrar ordinationen).

I rapporten beskrivs vilka förutsättningar LV identifierat som nödvändiga för att möjliggöra dessa förändringar av utbytessystemet.

Läkemedelsverket finner att det för upprepade byten endast kan skapas förutsättningar för utvidgad utbytbarhet för det mindre antal läkemedel som har skilda indikationer godkända och där utbyte skulle kunna vara patientsäkert vid någon/några av dessa indikationer. Utbyte förutsätter att förskrivnings-/ordinationsorsak anges på förskrivningen.

Läkemedelsverket finner att ett antal läkemedel som idag inte omfattas av utbytbarhet skulle kunna omfattas av en modell för utbyte vid nyinsättning om en rad förutsättningar uppfylls, t.ex. angivande av ”nyinsättning” på förskrivningarna och att snabbare återrapportering av genomförda byten realiseras.

Förutsättningarna för att kunna införa dessa förändringar i modellerna för utbytbarhet ställer höga krav på anpassningar av de IT-stöd/databaser som används vid förskrivning och expedition av läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies