Rekommendationer för behandling med statiner

den 3 maj 2011

Sedan någon dryg vecka tillbaka pågår en debatt i bland annat Dagens Nyheter där för- och nackdelar med statinbehandling diskuterats. Läkemedelsverkets tidigare behandlingsrekommendationer som berör statinbehandling gäller i de allra flesta avseenden fortfarande. Givetvis bör individuella riskbedömningar göras innan behandling startar.

Läkemedelsverkets rekommendationer från 2005 respektive 2006 gäller i de allra flesta avseenden fortfarande eftersom inget väsentligt nytt avseende statinernas effekter på risken för att utveckla hjärtkärlsjukdom tillkommit sedan dessa skrevs.

I rekommendationerna framhålls att det är de som har högre risk för hjärt-kärlsjukdom och som har höga kolesterolvärden som bör behandlas, men det behövs dessutom en individuell riskbedömning.

Hög risk har en person som t.ex. genomgått en hjärtinfarkt eller har diabetes, och i båda fallen dessutom också förhöjda kolesterolvärden. För män med sådan riskprofil har statinbehandling visat entydigt gynnsamma effekter, men när det gäller kvinnor har det varit svårare att visa detta, vilket i första hand bedöms bero på dels att färre kvinnor har inkluderats i studier, dels att kvinnor generellt har en lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom jämfört med män.

Men att utifrån det dra slutsatsen att kvinnor inte har nytta av statinbehandling är att gå för långt. Till hjälp i den individuella risk/nytta-bedömningen kan man t ex. använda ”Heart Score” som är ett webbaserat riskskattningsinstrument.

Den biverkan som inger mest oro är myosit/rhabdomyolys. Vanliga symtom på den typen av biverkning är muskelvärk, muskelsmärtor och ömma muskler (myosit). I värsta fall kan muskelcellerna brista sönder (rhabdomyolys), vilket kan medföra allvarliga skador på bland annat njurarna. Därför uppmanas alla med statinbehandling och som drabbas av smärtande/ömmande muskler, där det inte finns någon annan förklaring, att kontakta sin läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies