Ändrad policy för avgiftsbefrielse av klinisk prövning

den 20 juni 2012

Läkemedelsverket har ändrat policyn för när nedsättning eller befrielse av avgift för klinisk prövning kan beviljas.

Enligt 6 kap 4 § i förordningen om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel (SFS 2010:1167) får Läkemedelsverket, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet betala tillbaka eller sätta ned hela eller delar av en avgift.

Vad avser kliniska läkemedelsprövningar kan avgiftsbefrielse eller nedsättning enligt Läkemedelsverkets praxis ske i fråga om icke-kommersiella prövningar. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en klinisk läkemedelsprövning ska betraktas som icke-kommersiell framgår  i en ny policy som beskrivs på Läkemedelsverkets hemsida.

I enlighet med denna nya policy bedömer Läkemedelsverket vare sig storleken eller omfattningen av det eventuella ekonomiska stöd som sponsor har från extern part (förutsatt att stödet ej kommer från läkemedelsföretag) för att avgöra om avgiftsbefrielse kan bli aktuell.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Policydokument och ansökningsblankett hittar du här:

 Avgifter för klinisk prövning

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies