Att vara på topp i Europa är utmanande för vår arbetsmiljö

den 7 december 2012

Läkemedelsverket har under många år byggt upp en stark position bland Europas läkemedelsmyndigheter. Vi ligger nu som nummer två av 27 nationer inom Europa vad gäller antal ärenden som hanteras tack vare våra kompetenta och engagerade medarbetare. Detta är förstås glädjande men ställer samtidigt stora krav på vår organisation, inte minst när det gäller arbetsmiljön.

Här menar vi att grunden till våra arbetsmiljöutmaningar ligger. Utredare och andra personalkategorier kan uppleva en pressad situation i de många ärenden som kommer in i en ström som vi ofta inte kan styra. Inom delar av berörda verksamheter har chefer tillsammans med delar av personalstyrkan under året jobbat med att minska problemen förknippade med arbetsbelastningen och balansen arbete-fritid och en fortsatt satsning på arbetsmiljöarbetet har initierats.

Läkemedelsverket har sedan 2008 genomgått omfattande förändringar såväl i styrning som i uppdragens karaktär. Vi har av regeringen fått både utökat uppdrag och förtroendet att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Vi är också mitt i en omfattande omorganisation för att bättre möta upp mot förväntningarna nationellt.

Vi på Läkemedelsverket arbetar kontinuerligt för en god arbetsmiljö, men förstår att vi kan bli bättre. Detta är en fråga som blir ännu viktigare nu när vi dels presenterar en ny organisation efter ett omfattande arbete med värdegrund och nya områden och dessutom tar oss an utmaningen att omformas till en öppnare myndighet enligt det nya regeringsuppdraget.

Vid rutininspektionsbesök i oktober ansåg Arbetsmiljöverket att vi gått framåt i vår utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom myndigheten, och att mycket positivt hade hänt sedan tidigare inspektion 2011. Kritik riktades dock mot avsaknaden av tydliga skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet. Det efterfrågades också att vårt åtgärdsarbete i form av handlingsplaner utvecklas ytterligare med riskbedömningar och en tydligare uppföljning. Arbetsmiljöombuden ser positivt på ett fördjupat samarbete med arbetsgivaren i det kommande arbetsmiljöarbetet.

Senast den 31 januari 2013 kommer vi att till Arbetsmiljöverket redovisa vilka åtgärder vi vidtagit.

Bengt Wittgren
stf GD, direktör för Utveckling tillika ordförande för Arbetsmiljökommittén

Lovisa Wallenberg
huvudskyddsombud, Läkemedelsverket

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies