Enklare biverkningsrapportering via sjukvårdens egna system

den 20 juni 2012

I en förstudie om elektronisk biverkningsrapportering rekommenderar Läkemedelsverket ett system där det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera direkt via befintliga journal- och vårdsystem. Genom att använda den nationella Tjänsteplattformen kan stora besparingar i kostnader och tid göras.

Rapportering av läkemedelsbiverkningar från sjukvården är en viktig del i säkerhetsövervakningen av läkemedel (så kallad farmakovigilans). Signaler om nya biverkningar kan till exempel leda till begränsning av användningen, omprövning av försäljningstillståndet eller att en säkerhetsuppföljning av läkemedlet startas.

Läkemedelsverket fick i december 2011 ett regeringsuppdrag att genomföra en förstudie om att möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar från hela hälso- och sjukvården.

- Biverkningsrapportering görs inte så ofta av den enskilde förskrivaren och rapporteringen måste därför vara enkel att utföra, säger Kerstin Jansson, enhetschef på enheten för farmakovigilans. Rapportering är viktig och får inte utebli på grund av att den upplevs som krånglig. Sjukvårdspersonalen har länge efterlyst ett enklare system för biverkningsrapportering.

Genom att använda den befintliga nationella Tjänsteplattformen för IT-system inom vård och omsorg, behöver kommuner, landsting och andra intressenter bara koppla upp sig mot den. För att detta ska fungera krävs ett samarbete mellan Läkemedelsverket, sjukvårdshuvudmän och deras systemleverantörer.

Läkemedelsverket rekommenderar i sin förstudie ett pilotprojekt på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral.

Enligt den Nationella läkemedelsstrategin är Läkemedelsverket huvudansvarig för att möjliggöra elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar. Idag rapporteras biverkningar via en pappersblankett eller ett webbformulär.

Biverkningsrapporter innehåller patientinformation och måste skickas på ett säkert sätt från hälso- och sjukvårdspersonal till Läkemedelsverket. Från och med juli 2012 kan också farmacevter skicka in rapporter. Rapportörerna, som sänder biverkningsrapporterna, har olika system och därför är det väsentligt med en gemensam standard. I juli upphör hanteringen av biverkningsrapporter via regionala biverkningscentra. Därefter centraliseras detta arbete helt till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Topi Laajoki
Klinikutredare, specialist i allmänmedicin
Enheten för farmakovigilans
018-16 77 98

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies