Expedition av dialysläkemedel till patienter som får peritonealdialys i hemmet

den 15 oktober 2012

Läkemedelsverket ser ett behov av att förtydliga hur regelverket ser ut beträffande ordination och utlämnande av dialysvätskor till patienter som får peritonealdialys i hemmet. Peritonealdialysvätskor är läkemedel och ska därför ordineras och lämnas ut som övriga läkemedel till patient i öppenvården. Läkemedel som skrivs ut till patient för behandling i hemmet ska skrivas på recept och lämnas ut av öppenvårdsapotek. Beställning av läkemedel via rekvisition avser läkemedel som ska hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal på mottagning eller vårdenhet.

Öppenvårdsapoteket måste följa Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit vid utlämnande mot recept. Bland annat ska följande särskilt beaktas:

• Varje läkemedelsförpackning som lämnas ut mot recept ska förses med följande uppgifter:

  1. Patientens namn och födelsedatum.
  2. Förskrivarens anvisningar om hur läkemedlet ska användas och doseras samt vad läkemedlet ska användas för, alternativt annan instruktion från förskrivaren.
  3. Förskrivarens namn.
  4. Öppenvårdsapotekets namn.
  5. Datum för färdigställandet och antal utlämnade förpackningar av läkemedlet.

• Färdigställandekontroll i form av författningsmässig-, farmakologisk- och teknisk kontroll ska utföras av farmaceut på öppenvårdsapoteket.

Öppenvårdsapoteket ansvarar för läkemedlens kvalitet till dess att de lämnats ut till kunden (eller dennes ombud).


Utlämnande från apotek kan ske på följande sätt:

1. Via distanshandel till patient. Öppenvårdsapoteket ansvarar i dessa fall för distributionen hem till patienten eller utlämningsställe även i de fall underleverantör anlitas för transport och utlämnande. Öppenvårdsapotekets distanshandel ska ha anmälts till Läkemedelsverket. Distanshandel regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek.

2. Utlämnande till kund eller dennes ombud från öppenvårdsapotekets lokal. Öppenvårdsapotekets ansvar upphör i den stund läkemedlen lämnas ut.


Apoteket skall i båda dessa fall säkerställa att utlämnandet sker till behörig mottagare.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies