Granskning av läkemedel som innehåller kodein

den 8 oktober 2012

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedel som innehåller kodein och används som smärtlindring efter operation hos barn.

Kodein omvandlas i kroppen till morfin av enzymet CYP2D6. Det är välkänt att vissa patienter, sk CYP2D6 ultrasnabba metaboliserare, omvandlar kodein till morfin mycket snabbt och därför får en högre koncentration av morfin i blodet. Höga halter av morfin kan leda till toxiska effekter som andningssvårigheter. Förekomsten av CYP2D6 ultrasnabba metaboliserare varierar i olika befolknings- och etniska grupper.

Farhågor har uppkommit om en ökad risk för morfintoxicitet när kodein ges till barn efter operation. Ett fåtal fall har rapporterats med en ovanlig men livshotande andningsdepression hos barn som är ultrasnabba metaboliserare, och som har fått kodein efter kirurgiskt avlägsnande av tonsiller eller polyper vid behandling av obstruktiv sömnapné (andningsuppehåll i sömnen).

EMA kommer att värdera nytta/risk balansen för läkemedel som innehåller kodein när dessa används vid postoperativ smärtlindring hos barn.

Läkemedelsverket har tidigare informerat om "Kodeinintoxikation vid terapeutiska doser på grund av hög aktivitet av enzym CYP2D6".

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies