Interaktioner mellan boceprevir (Victrelis) och tre HIV-läkemedel

den 21 februari 2012

En nyligen rapporterad studie har visat interaktion mellan boceprevir och atazanavir, darunavir och lopinavir. Produktinformationen för boceprevir kommer nu att uppdateras.

En interaktionsstudie har visat att halterna i blodet av de tre HIV-läkemedlen atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista) och lopinavir (Kaletra) markant sänktes vid samtidig medicinering med boceprevir. Blodnivåerna av boceprevir sänktes vid samtidig medicinering med darunavir och lopinavir men påverkades inte av samtidig medicinering med atazanavir.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP konstaterar att interaktionerna kan påverka behandlingseffekten när läkemedlen ges samtidigt till patienter som är infekterade med både hepatit C och HIV.

I väntan på resultaten av pågående ytterligare studier av sådan sammedicinering kommer produktinformationen för Victrelis att uppdateras med information om att läkare inte samtidigt bör förskriva boceprevir och darunavir eller lopinavir till patienter med såväl hepatit C- som HIV-infektion. Samtidig medicinering med boceprevir och atazanavir kan övervägas i vissa fall. Intensifierad klinisk och laboratoriemässig kontroll av patienter som behandlas med kombinationen boceprevir/atazanavir rekommenderas. Läkare som behandlar dessa patienter kommer att informeras i detalj via brev om de nya rekommendationerna.

Patienter bör ej på egen hand sluta med någon av dessa mediciner utan att tala med sin läkare eller sjuksköterska, och bör vända sig till behandlande vårdinstans för att få svar på eventuella frågor.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies