Kommentar om statens vård- och omsorgsutredning

den 15 maj 2012

Utredaren Stefan Carlsson har idag presenterat sitt slutbetänkande i utredningen om statens styrning av vård- och omsorg. Förslagen har fått stor uppmärksamhet och berör verksamhet och anställda på många myndigheter.

Det som står i slutbetänkandet ger upphov till många tankar och funderingar hos medarbetare på både Läkemedelsverket och de andra myndigheter och organisationer som berörs av utredningen. Läkemedelsverket vet ännu inte hur regeringen kommer att hantera utredningen och dess förslag och inte heller vilka beslut som kommer att tas.

Regeringen har arbetat mycket med att förtydliga myndighetsuppdragen de senaste åren och är också mycket medveten om det förändringsarbete som har gjorts inom Läkemedelsverket. Verket bedriver idag en effektiv verksamhet på läkemedelsområdet, med bland annat tillstånd för kliniska studier, godkännanden av läkemedel och tillsyn av hela läkemedelskedjan.

Bara i år beräknar Läkemedelsverket till exempel att fatta beslut om om 80 000 licensansökningar som kommer patienter och samhället till godo samt utreda och ge tillstånd till 300 kliniska prövningar för nya läkemedel eller nya användningsområden.

Men Läkemedelsverket säkerställer också en säker läkemedelsanvändning i samhället genom tillsynen där biverkningsrapporter bedöms, läkemedelsindragningar hanteras och verket beskriver nytta och risker med läkemedel.

Den kunskap som finns inom myndigheten för att göra dessa samlade bedömningar kommer även allmänheten tillgodo bland annat genom Läkemedelsupplysning, Giftinformationscentralen och den kunskapsöverföring som löpande sker till sjukvården.

- Vi kommer att ta del av utredningens hela innehåll, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. När vi vet regeringens besked om nästa steg kommer vi att kunna ge vår samlade bild av situationen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies