Kontinuerliga medarbetarundersökningar på Läkemedelsverket

den 16 maj 2012

Läkemedelsverkets andra kvartalsuppföljning av nöjd medarbetarindex (NMI) visar att vårt totala NMI ligger kvar på samma nivå som tidigare (69 %). Åtta av tolv parametrar har ökat, två är oförändrade och två har sjunkit. Förtroendet för närmaste chef fortsätter att gå uppåt. Förtroendet för ledningen har däremot sjunkit.

Medarbetarundersökningen är ett av Läkemedelsverkets verktyg för att analysera verksamheten. Tolv olika parametrar mäts i undersökningen. Åtta av dessa har ökat, två står på samma nivå och två har sjunkit sedan förra mätningen.

Undersökningarna används för diskussion och åtgärder kring olika förbättringsområden. Från och med i år görs kvartalsvisa uppföljningar av NMI och den andra kvartalsmätningen visar att de flesta parametrar har fått ökade siffror jämfört med föregående kvartalsuppföljning, vilket visar på ett ökande förtroende för närmaste chef.

– Det är ett gott betyg till alla chefer och visar att de åtgärdsplaner som är lagda utifrån den stora medarbetarundersökningen 2011 ger resultat, säger Eva-Britt Örtegren. Öppet klimat och delaktighet är två områden som har fått ökade siffror som visar att de ansträngningar som gjorts med ökad intern kommunikation och dialoggrupper också har visat resultat.

Två parametrar har fått sjunkande siffror, nämligen ”Förtroende för ledningen” och ”Rekommendera Läkemedelsverket”.

– Det låga förtroendet för ledningen kan förklaras av det stora förändringsarbete som nu pågår och att vi delvis har nya ledamöter i ledningsgruppen, säger HR-direktör Eva-Britt Örtegren. Förändringsarbetet är troligen också en bidragande orsak till att färre än tidigare skulle rekommendera Läkemedelsverket som arbetsplats just nu, även om 67 % fortfarande är en bra siffra.

Läkemedelsverkets ledning följer noga utvecklingen i medarbetarundersökningarna och arbetar mycket med dialog och information för att skapa förtroende i förändringsprocessen.

– Medarbetarnas engagemang och en öppen dialog är en nyckelfaktor för framgång i det pågående förändringsarbetet. Vi har till exempel infört samtalsgrupper med cheferna och ledningsbrev till alla medarbetare och vi kommer fortsätta att utveckla vår kommunikation framöver för att få tillstånd en bättre insyn och dialog kring processen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Mårten Forrest
pressansvarig
0733-46 83 87
 Skicka e-post

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies