Kontroll av produkter för tillverkning av konstgjorda naglar

den 20 april 2012

Efterfrågan på konstgjorda naglar ökar, men de material som används innehåller ofta ämnen som kan vara irriterande och/eller allergiframkallande i ohärdad form. Läkemedelsverket har granskat 108 produkter på marknaden i syfte att undersöka hur väl de följer gällande bestämmelser. Nästan alla produkter hade någon eller några märkningsbrister och hos flera av de ansvariga företagen var kunskapen om gällande regler låg. Resultatet av kontrollen var att bristerna korrigerades till mer än 80 % och flera produkter slutade att säljas frivilligt. Två produkter förbjöds av Läkemedelsverket.

Efterfrågan på konstgjorda naglar tycks öka och idag finns det många företag som säljer produkter, tillverkar naglar på salong och/eller bedriver nagelskolor som erbjuder utbildning till nagelteknolog/terapeut. Dessa företag använder olika härdplastprodukter i sitt yrkesliv som de själva och deras kunder exponeras för.

De produkter som används för att tillverka konstgjorda naglar innehåller ofta olika akrylater som kan vara irriterande och/eller allergiframkallande i ohärdad form. Skyddsutrustning och kunskap om hur man handskas med produkterna på ett säkert sätt är därför av största betydelse. En annan viktig del är att förpackningarna innehåller rätt varningstext och bruksanvisning så att konsumenterna uppmärksammar och undviker riskerna med dem.

Läkemedelsverket har 2010-2011 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera produkter som används för att tillverka konstgjorda naglar. Syftet med projektet var att undersöka hur väl inspekterade företag kände till regelverket för kosmetika och hygienprodukter (t.ex. om märkning, innehåll och säkerhetsbedömning) och om kontrollerade produkter följde gällande regler.

De företag som granskats inom projektet är de som tillverkar produkter, importerar produkter till Sverige från ett icke EU-land eller företag som för in produkter till Sverige från ett annat EU-land. Totalt granskades 33 företag och 108 produkter i projektet.

Ingen av de granskade produkterna uppfyllde initialt samtliga krav som LV kontrollerat. Vanligast var märkningsbrister, t.ex. att namn och adress till produktinformationshållaren saknades eller var bristfällig, att särskilda försiktighetsåtgärder, t.ex. varningstexter, inte var skrivna på svenska och felaktigt angivna namn på beståndsdelar i ingrediensförteckningen.

Produkter med brister har i de flesta fall nu åtgärdats (83 %). En del produkter har istället tagits bort från marknaden på frivillig väg (15 %). Endast ett företag har fått saluförbud för två av sina produkter då påpekade brister inte rättats till.

När det gäller biverkningar kände en tredjedel av inspekterade företag till att någon av deras produkter gett upphov till oönskade effekter. Eksem och allergi nämndes vara de vanligaste biverkningarna.

Tillsynen har bidragit till en ökad kunskap om reglerna hos de inspekterade företagen, och för konsumenterna har det inneburit att bristerna rättats till eller att felaktiga produkter tagits bort från svenska marknaden.

Projektet har visat att det finns skäl för Läkemedelsverket att återkomma med tillsyn av detta produktområde.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Lena Nohrstedt
Utredare
Enheten för kosmetika och hygienprodukter
018-17 42 07

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies