Läkemedelsansvändningen vid ADHD följs löpande

den 19 december 2012

Läkemedelsverket har tidigare i år startat en utredning med Socialstyrelsen på grund av uppgifter om ökad förskrivning till barn och vuxna. Nätverket för läkemedelsepidemiologi (NEPI) och Socialstyrelsen konstaterar att användningen av ADHD-läkemedel har under perioden ökat trefaldigt och ökningen gäller båda könen och alla åldrar framför allt genom en ökad nyinsättning för alla åldrar. Procentuellt har ökningstakten varit högst hos vuxna 20 år och äldre.

De godkända läkemedlen med metylfenidat (Concerta, Equasym, Medikinet samt Ritalin) och atomoxetin (Strattera) är godkända för behandling av barn och ungdom med ADHD. Behandling av ungdomar kan för ett av läkemedlen inom denna grupp fortgå in i vuxen ålder om positiv behandlingseffekt och regelbunden årlig utvärdering görs.

Sedan 2002 får endast läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering förskriva narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD.

Läkemedelsverket bedömer att ökningen av läkemedelsförskrivningen närmar sig den nivå som kan förväntas med tanke på normalförekomst av ADHD i befolkningen enligt nationella och internationella studier. De rekommendationer för behandling som 2008 togs fram i samverkan med nationella experter bedöms också fortfarande vara aktuella.

Hos vuxna föreligger en förskrivning utanför godkänd indikation (sk off label) även om ökningen delvis utgörs av individer som inlett behandlingen under ungdomsåren. Kontrollen av följsamheten gällande behandlingsriktlinjer och läkemedelsanvändning ligger inom Socialstyrelsens ansvarsområde. 

Läkemedelsverket kommer att aktivt delta i den fortsatta dialogen med Socialstyrelsen som under 2013 kommer att utarbeta nationella medicinska indikationer vid behandling av ADHD i samverkan med Läkemedelsverket.

I Läkemedelsverkets uppdrag ligger att följa biverkningsrapportering.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies