Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel

den 18 september 2012

Läkemedelsverket har lämnat in sitt yttrande till regeringen över den parlamentariskt tillsatta Miljömålsberedningens delbetänkande (SOU 2012:38) samt över Kemikalieinspektionens två rapporter om hur riskerna med farliga ämnen kan minskas. Läkemedelsverket välkomnar en höjd ambition för grönare läkemedel som både driver på en hållbar läkemedelproduktion i Kina och Indien, och en hållbar läkemedelsanvändning i EU. Rening av avloppsvatten och minskad användning av allergiframkallande ämnen i kosmetika och hygienprodukter är förslag från Läkemedelsverket på ytterligare åtgärder för att Sverige ska kunna nå målet om en giftfri miljö till 2020.

Miljömålsberedningens delbetänkande, som samtliga riksdagspartier ställer sig bakom, är ett förslag till en omfattande strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö. Strategin innebär att läkemedel samt kosmetika och hygienprodukter tydligare inkluderas i kemikaliepolitiken och att alla tillverkare, även utanför EU, måste följa miljöreglerna om produkterna säljs inom EU.

En betydande del av läkemedelstillverkningen sker i dag i lågkostnadsländer där produktionsförhållandena kan växla från miljömässigt bra till dåliga. Svenska forskningsresultat visade för några år sedan på omfattande utsläpp vid tillverkning av läkemedel i Indien som allvarligt påverkar hälsa och miljö, bland annat genom en ökad risk för multiresistenta bakteriestammar.

- Oacceptabla tillverkningsförhållanden av läkemedel kräver nationell- och internationell samverkan. Redan idag driver Läkemedelsverket frågorna på EU nivå inom den så kallade Östersjöstrategin samt genom samarbetsavtal med berörda myndigheter framförallt i Asien. Det är viktigt att det fortsatta arbetet med en förbättrad EU lagstiftning snabbt påbörjas för att Sverige ska nå en giftfri miljö till 2020, säger Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket.

Förslagen från miljömålsberedningen innebär att EU reglerna skärps för vilka läkemedel som får användas även utifrån ett miljöperspektiv. Idag förekommer flera aktiva substanser i läkemedel som kan ha negativ påverkan på både miljö och folkhälsa.

Att utveckla nya läkemedel tar lång tid. I avvaktan på grönare läkemedel anser Läkmedelsverket därför att ytterligare åtgärder som rening av avloppsvatten måste införas för att skydda miljön.

Läkemedelsverket föreslår därför ett nytt mål om rening av avloppsvatten. De halter av läkemedelsrester som uppmätts i utgående renat avloppsvatten från hushållen i Sverige är idag låga. Men vissa ämnen har visat kunna ge långtidseffekter på miljön redan i extremt låga koncentrationer, framförallt gäller det hormonellt aktiva ämnen. Ett tydligt exempel är p-piller där forskning visar att hormoner påverkar naturen negativt.

När det gäller farliga ämnen i kosmetika och hygienprodukter, krävs det en systemetisk uppdatering av EU-reglerna för vilka ingredienser som får användas.

- Reglerna och kunskapen om miljöpåverkande ämnen i kosmetika och hygienprodukter måste bli väsentligt bättre. Kraftigt ökat antal produkter inom kosmetika och hygienområdet, med tusentals olika ingredienser, ger ökad påverkan och belastning på miljön, säger Susanne Zakrisson, enhetschef för kosmetika på Läkemedelsverket.

I sitt yttrande lyfter och betonar Läkemedelsverket särskilt vikten av att prioritera inom produktområdet kosmetika och hygienprodukter för att nå viktiga mål i regeringens handlingsplan för ”Giftfri vardag”, inte minst målsättningen om att ”Skydda barnen bättre”.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Charlotte Unger
Miljöchef
018-17 42 83

Susanne Zakrisson
Enhetschef kosmetika
018-17 82 09

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies