Läkemedelsverket vill bevara läkemedlens livscykelperspektiv

den 19 september 2012

Läkemedelsverket lämnar idag den 19 september in sina yttranden till regeringen över statens vård- och omsorgsutredning, Gör det enklare! och regeringens förslag till en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek. Utredningarna föreslår en ny myndighetsstruktur som kan komma att påverka Läkemedelsverkets verksamhet.

Vård- och omsorgsutredningen (SOU 2012:33) bedömer att vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar. Allt fler frågor kräver samarbete på nationell nivå.

Utredningen föreslår därför en ny myndighetsstruktur där 12 myndigheter och organisationer slås ihop och blir fyra med följande ansvarsområden; Kunskapsstöd som stödjer successivt förbättringsarbete, Reglering och tillsyn som tryggar en acceptabel nivå i alla verksamheter, Infrastruktur för IT och kommunikation, samt Långsiktig strategisk styrning.

Dessutom föreslår utredningen bland annat att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer avskaffas. Regeringen föreslår i en egen utredning (Ds 2012:21) en ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek. Sedan tidigare har regeringen tagit initiativ till att bilda en ny inspektionsmyndighet för vård och omsorg.

- Att bevara den unika kompetens som har byggts upp på Läkemedelsverket är helt avgörande för att hantera ett läkemedels hela livscykel, från nyansökan till avregistrering, säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket.

Om Läkemedelsverkets funktion som kunskapsmyndighet och tillsynsmyndighet delades upp mellan olika myndigheter, skulle det innebära minskad tydlighet och förlängd reaktionstid för bland annat läkemedelsrekommendationer.

- Läkemedelsverkets kompetens bör i sin helhet användas för att främja och bidra till en jämlik vård och omsorg. Det finns pågående framgångsrika samarbeten som kan användas som plattform för fortsatt utveckling och som kan visa på en bred statlig samverkan, menar Christina Åkerman.

Något som också talar mot en uppdelning, i enlighet med vård- och omsorgsutredningens förslag, av Läkemedelsverket är det omfattande samarbetet med internationella läkemedelsmyndigheter främst inom EU. Att utredningen väljer att lägga avgränsningen så att dessa inte inkluderas i förslaget anser Läkemedelsverket ger en mycket skev och bristfällig bild av Läkemedelsverkets ansvarsområden.

- EU-samarbetet är integrerat i stora delar av vår verksamhet och kan inte delas upp i en nationell och en internationell del om vi ska fortsätta behålla en samsyn i bedömningarna av läkemedel och andra produkter, menar Christina Åkerman.

Utredningen föreslår även att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer avskaffas. Enligt Läkemedelsverket skulle detta innebära en ökad skillnad i läkemedelsanvändning mellan landstingen. Verket anser att särlagstiftningen inte bör upphävas innan ett motsvarande eller bättre system finns tillgänglig. Läkemedelsverket pekar också på ett antal brister i utredningen, som t.ex. exkluderandet av gemensam EU-hantering av läkemedel.  Utredningen berör inte heller delar av verkets arbete med veterinärläkemedel och djurhälsa.

Läkemedelsverket välkomnar en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Anders Melander
utredare
018-17 42 53

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies