Läkemedelsverkets marknadskontrollprogram för 2013

den 18 december 2012

Läkemedelsverkets program för marknadskontroll beskriver tillsynsansvaret inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika. Det beskriver även gällande lagstiftning samt hur myndigheten avser att bedriva tillsyn och kontroll inom respektive område. Programmet avser verksamheten för 2013 och har överlämnats till regeringskansliet.

Med "marknadskontroll" menar lagstiftningen alla aktiviteter som en myndighet bedriver för att kontrollera att en vara/produkt är säker och uppfyller regelverkets krav då den görs tillgänglig på marknaden.

Marknadskontrollens syfte är att främja hälsa och säkerhet för medborgare samt förhindra illojal konkurrens mellan företag på marknaden.

Marknadskontroll bedrivs inom alla tre produktområden som ligger inom Läkemedelsverkets ansvarsområde - läkemedel, medicinteknik och kosmetika. Kontrollverksamheten är i Läkemedelsverkets organisation i huvudsak förlagd inom verksamhetsområdet Tillsyn.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Hååg
Direktör Tillsyn
018-16 77 89

Sandra Brolin
Utredare
018-17 42 75

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies