Män som har haft sex med män kan prövas som blodgivare

den 12 juli 2012

Från årsskiftet gäller både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet fullt ut. Därmed kan män som har haft sex med män prövas som blodgivare.

En förändring är att personer som har haft vissa sexuella riskbeteenden tillåts prövas som blodgivare om minst 12 månader har gått sedan risktillfället. Blodcentralerna har tidigare fått en tillfällig dispens för att ta fram säkra system för att skilja på blod som är avsett för transfusion från plasma som ska användas för läkemedelsframställning.
Under 2012 kommer föreskrifterna att successivt börja tillämpas på landets blodcentraler. 

Fler kan prövas som blodgivare

Personer som har haft vissa sexuella riskbeteenden, vilka tidigare inneburit livstidsavstängning, kan nu prövas som blodgivare om minst 12 månader har gått sedan senaste risktillfället. Dessa personer är:

  • Män som har haft sex med män.
  • De som har haft sexuellt umgänge i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning.

Acceptans och efterlevnad av reglerna viktigast

Frågor som rör patientens säkerhet är mycket viktiga vid blodgivning. Avsikten med de förändrade reglerna är att förbättra acceptansen och efterlevnaden till regelverket hos blodgivarna, något som är mycket viktigt för säkerheten för de patienter som får blod-transfusion. Observera att 12-månadersregeln även gäller män som lever tillsammans i en fast relation.

Höjda säkerhetskrav vid intervjuer och testning av blod

Allt blod testas för att så långt som möjligt säkerställa att det inte innehåller någon smitta. För att höja patientsäkerheten ytterligare har följande krav införts i de reviderade föreskrifterna:

  • Som regel ska en personlig intervju göras inför varje blodgivningstillfälle. Tidigare fanns ett krav på en sådan intervju enbart första gången en person lämnade blod. Intervjun ska göras med respekt för blodgivarens integritet.
  • Krav på kombinationstest för hiv vid varje blodgivning. Det är ett test som kan upp-täcka smitta kortare tid efter smittillfället än de hivtest som användes förut.
  • Krav på testning för syfilis vid varje blodgivning. Tidigare krävdes detta test enbart första gången en person lämnade blod.

Gemensamma europeiska regler för blod till läkemedelsframställning

För blodkomponenter som utgör råvara till läkemedel är Läkemedelsverket ansvarig till-synsmyndighet. Läkemedelsverkets föreskrifter följer de europeiska läkemedelsverkens gemensamma tillämpning av EU-direktiven på området. Syftet är att garantera att kvalitets- och säkerhetskriterierna är likvärdiga i alla medlemsstater. Den plasma från Sverige som idag används för läkemedelsframställning godkänns via en central EU-procedur. De gemensamma reglerna tillåter inte att blod som är ämnat för läkemedelstillverkning lämnas av män som har haft sex med män eller av personer som har haft sexuellt umgänge i utbyte mot pengar, droger eller annan ersättning. Alla blodcentraler som levererar plasma måste därför ha kvalitetssäkrade rutiner för att separera plasma för läkemedelsframställning från blod för transfusion.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Blodcentralerna i Sverige

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies