Märkning av läkemedelsförpackningar för minskad risk för förväxlingar

den 29 juni 2012

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar. En statusrapport hur arbetet fortgår redovisas den 30 juni 2012 till Regeringskansliet.

Att förändra läkemedelsförpackningar är ett arbete som måste bedrivas långsiktigt. Läkemedelsförpackningar är sällan enbart en nationell angelägenhet utan är framtagna av företagen för att kunna användas i många länder, ofta på global nivå. Det innebär också att flera, ibland många, länders läkemedelsmyndigheter är med och påverkar hur förpackningen ska se ut. Det finns regelverk som anger vilken information som måste finnas med på en förpackning och dessutom tillkommer ofta ytterligare text, efter önskemål från företaget och/eller någon myndighet. Det gör sammantaget att man, varken som myndighet eller företag, har helt fria händer att förändra en förpacknings märkning.

Läkemedelsverket hade redan innan uppdraget kom, påbörjat ett projekt i samarbete med ”Nätverket för patientsäkerhet” med samma syfte och det arbetet har därför fått fortsätta som en del av regeringsuppdraget.

Därefter har en mindre pilotstudie genomförts i datormiljö av Linnéuniversitetet. Några statistiskt signifikanta slutsatser kan inte dras av denna studie p.g.a. att den omfattade för få testpersoner och några tydliga tendenser åt ena eller andra hållet kunde heller inte ses. Studiens genomförande och resultat är dock ändå intressant och har gett upphov till tankegångar om en fortsättning med ytterligare en studie och vad en sådan i så fall skulle omfatta.

Den fortsatta planen är nu att de förslag som testats i datormiljö ska omsättas till verkliga förpackningar att användas i verklig miljö. De läkemedel som kommer att omfattas är läkemedel som används efter upphandling av landstingen. Det innebär att det kommer att dröja flera år innan förpackningarna är under användning och något reellt resultat av förändringarna eventuellt kan ses.

Läkemedelsverket kan konstatera att det finns förbättringspotential när det gäller läkemedelsförpackningar men kan också konstatera att sådana förändringar måste bedrivas som ett långsiktigt arbete eftersom många olika aktörer är involverade.

För mer information kontakta:
Ylva Satrell, Produktinformation, Tel. 018-174732

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies