Ny handlingsplan för nationella läkemedelsstrategin 2013

den 28 november 2012

Idag presenteras den reviderade nationella läkemedelsstrategin med aktiviteter för 2013. Efter beslut från högnivågruppen kommer bl.a. ett nytt nationellt forum att upprättas för horizon scanning av nya läkemedelssubstanser. Detta forum syftar till att samordna kunskap och samverka kring kommande läkemedelsbehandlingar - ett stort och viktigt steg mot en jämlik läkemedelsbehandling.

2011 togs den nationella läkemedelsstrategin fram med syfte att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringar inom läkemedelsområdet. Innan detta fanns det inte en sådan bred samverkan inom läkemedelsområdet för att skapa gemensamma mål och prioriteringar för att åstadkomma rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

Den unika samverkansformen mellan myndigheter och organisationer kommer att bidra till en mer säker, effektiv, innovativ och jämlik läkemedelsbehandling för patienter i Sverige.

- Arbetet avancerar nu framåt genom ett antal avslutade aktiviteter samtidigt som nya aktiviteter för 2013 kommer föra oss närmare målet att förverkliga den nationella läkemedelsstrategin för en bättre läkemedelsanvändning, säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket och ledamot i högnivågruppen.

Den reviderade nationella läkemedelsstrategin innehåller tre aktiviteter som startar från och med 2013:

  • Strukturerade läkemedelssamtal på apotek.
  • Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek, enligt GPP, Good Pharmacy Practice. 
  • Webbaserad fortbildningsmodul för förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre och läkemedel.
     

Inom insatsområdet som berör införande av nya läkemedel (ordnat införande) kommer en process att initieras under 2013 som bl.a. innebär inrättande av ett nationellt forum för horizon scanning av nya läkemedelssubstanser. Detta forum ska samordna kunskap och samverka kring införande och uppföljning av nya läkemedelsbehandlingar.

Ett exempel på en ny aktivitet i den nya handlingsplanen som kommer prioriteras nästa år är ”Indikatorer för god patientsäkerhet på apotek” som ska användas för att följa upp att apoteken lever upp till principerna för god och ändamålsenlig vård. 

Arbetet med nationella läkemedelsstrategin, som samordnas av Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) på Läkemedelsverket, omfattar i stort sett hela värdekedjan för läkemedel; från forskning och innovation till uppföljning av effekter i klinisk vardag.

- Det är glädjande att se det stora engagemanget som finns bland de involverade aktörerna för att komma framåt med aktiviteterna och nå visionen. Det är också mycket lovande att nya samverkansformer etableras, säger Madeleine Wallding, direktör för Centrum för bättre läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket.

Handlingsplanen i den nationella läkemedelstrategin upprättas på årsbasis och består av sju insatsområden med tillhörande 30-tal aktiviteter som beslutas av högnivågruppen. Högnivågruppen leds av statssekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet.

De övriga som ingår är representanter från Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Sveriges Apoteksförening, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt ett antal landsting och regioner.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

För mer information

Madeleine Wallding
direktör
Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL)
018-17 46 11
072-508 79 50
madeleine.wallding@mpa.se

Mårten Forrest
pressansvarig
018-17 48 15

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies