Ny rekommendation – dosering av antibiotika till gris

den 10 september 2012

Hösten 2011 höll Läkemedelsverket ett expertmöte med tema dosering av antibiotika till gris. Korrekt dos, doseringsintervall och väl avvägd behandlingstid är viktiga faktorer för att nå god effekt och minska risken för resistensutveckling.

All antibiotikaanvändning är förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens. Antibiotikabehandling av djurgrupper eller enskilda grisar är ibland nödvändig för att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande och förhindra sjukdomsspridning. I dessa situationer är det därför viktigt att dos, doseringsintervall och behandlingstid är optimala. För att infektionssjukdomar hos både djur och människor ska kunna behandlas i framtiden måste resistensfrågan vägas in i preparatvalet.

Läkemedelsverket gav år 1998 ut en behandlingsrekommendation om profylax och behandling av infektioner hos olika produktionsdjur, bland annat gris. Husdjurssektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) antog i mars 2011 en riktlinje för användning av antibiotika till nötkreatur och gris. I dessa två dokument anges grunderna för en ansvarsfull användning av antibiotika. Betydelsen av förebyggande arbete betonas och rekommendationer ges om substansval och prioritering mellan substanser vid behandling av olika infektionssjukdomar. Denna rekommendation kompletterar tidigare utgivna riktlin¬jer genom att fokusera på antibiotikadosering till gris.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies