Nya rekommendationer för dos och behandlingstid med Doribax (doripenem) vid behandling av patienter med sjukhusförvärvad lunginflammation

den 25 juni 2012

Efter en genomgång av data från en studie med antibiotikaläkemedlet Doribax drar den europeiska läkmedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP slutsatsen att läkemedlet hos vissa patienter kan behöva ges i en högre dos än vad som hittills rekommenderats och med en längre behandlingstid.

En genomgång av data har väckt farhågor om att den för närvarande godkända dosen 500 mg Doribax var 8:e timma skulle kunna vara otillräcklig för att behandla alla sjukhusförvärvade lunginflammationer. Doribax är ett av mycket få läkemedel som finns tillgängligt för att behandla denna livshotande infektion.

För behandling av patienter som har förhöjd utsöndring av läkemedlet via njurarna och/eller har infektion med en bakteriestam som är mindre känslig för antibiotika, till exempel Pseudomonas,  rekommenderas nu att ge dubblerad dos, 1 g Doribax var 8:e timme. Ofta krävs också en behandlingstid på 10–14 dagar hos patienter med sjukhusförvärvad lunginflammation. Särskild försiktighet bör iakttas hos patienter där vissa gramnegativa bakterier, t.ex. Psudomonas eller Acinetobacter, har konstaterat orsaka infektionen. Hos vissa av dessa patienter kan samtidig behandling med aminoglykosidantibiotika behövas.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens genomgång av data för Doribax föranleddes av resultaten från en studie (DORINOS3008) av sjukhusförvärvad lunginflammation hos patienter som behandlas i respirator. I studien jämfördes en 7-dagars behandlingskur med 1 g Doribax med en 10-dagars behandlingskur med jämförelsebehandlingen imipenem/cilastin. Studien stoppades i förtid då det visat sig att patienter som behandlades med 1 g Doribax i 7 dagar hade mindre sannolikhet att återhämta sig än patienterna i jämförelsegruppen. Efter genomgång av alla data konstateras nu att den korta behandlingstiden med Doribax i studien var den huvudsakliga orsaken till studieresultatet, och att en högre dos kan krävas i vissa fall. Sjukvården kommer nu att informeras direkt om de nya rekommendationerna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies