Nya rekommendationer för läkemedel som innehåller aliskiren

den 20 februari 2012

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu avslutat en genomgång av läkemedel som innehåller aliskiren och rekommenderar att dessa läkemedel inte skall användas av patienter med diabetes eller måttligt till allvarligt försämrad njurfunktion som samtidigt använder läkemedel som innehåller angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) eller angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Dessutom rekommenderar myndigheten att en varning läggs till i produktinformationen angående kombinationen av aliskiren med ACE-hämmare eller ARB som fortsättningsvis inte heller rekommenderas till övriga patienter eftersom ogynnsamma effekter inte kan uteslutas. Läkemedel som innehåller aliskiren är godkända för behandling av högt blodtryck där grundorsaken till blodtrycksstegringen är okänd.

Patienter som för närvarande medicinerar med ett läkemedel som innehåller aliskiren rekommenderas att diskutera sin behandling med sin läkare vid nästa planerade besök. Patienter rekommenderas att inte avsluta sin behandling med aliskiren utan att tala med sin läkare eftersom avslutande av behandling mot högt blodtryck utan medicinsk övervakning kan medföra risker.

I Sverige ingår aliskiren i Rasilez.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies