Ondansetron – sänkt dos för intravenöst bruk

den 6 augusti 2012

Ondansetron kan påverka hjärtrytmen. Ny rekommenderad maxdos vid intravenös användning är 16 mg.

Intravenöst ondansetron används bland annat för att förebygga illamående och kräkningar vid kemoterapi och strålbehandling. Det är sedan tidigare känt att behandling med intravenöst ondansetron kan ge en påverkan på hjärtats retledning, sk QT-förlängning. En förlängning av QT-intervallet kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs arbetsgrupp för farmakovigilans (PhVWP) har gjort en utredning, och rekommenderar en sänkt maxdos till 16 mg vid intravenös användning.

PhVWP har bland annat granskat en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie som studerat QT-förlängning hos 58 friska vuxna personer som fått ondansetron som infusion, i dosen 8 eller 32 mg. Studien visade att intravenöst ondansetron ger en dosberoende QT-förlängning. 
 
Sammanfattande rekommendationer vid förskrivning av intravenöst ondansetron:

  • Den maximala intravenösa dosen vid ett tillfälle är 16 mg.
  • Ondansetron bör inte användas till patienter med känd förlängning av QT-intervallet eller med medfött QT- syndrom.
  • Försiktighet tillråds för patienter som använder andra läkemedel som kan ge QT-förlängning.
  • Försiktighet tillråds för patienter med hög risk att utveckla Torsade de Pointes.

Förskrivare kommer att få information om de nya rekommendationerna direkt via brev från tillverkaren.

Mer information: En uppdaterad svensk produkresumé för ondansetron (Zofran) injektionsvätska finns nu tillgänglig. Ändringar har gjorts i avsnitten 4.2 Dosering och administreringssätt, och 5.1 Farmakodynamiska egenskaper.

 Läs mer om Zofran injektionsvätska (länk har utgått 2014-07-28)

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies