Pandemrix och narkolepsi

den 1 juni 2012

Idag har många medier rapporterat om en sammanställning som gjorts av Narkolepsiföreningen om tillverkningssatser av Pandemrix och narkolepsi hos barn och unga. Där framgår att vaccin från 12 av 35 tillverkningssatser som har använts i Sverige har getts till de barn och ungdomar som utvecklat narkolepsi. Läkemedelsverket har liksom flera andra läkemedelsmyndigheter i EU tidigare utrett om ett eventuellt samband mellan narkolepsi och enskilda tillverkningssatser finns, men något sådant har inte kunnat påvisas. Narkolepsiföreningens sammanställning blir ett komplement i det fortsatta arbetet med att förstå vilka faktorer som kan förklara sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.

Tidigare genomförda studier har visat att det finns en ökad förekomst av narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccination med Pandemrix. Frågan om orsakerna till det ökade antalet fall av narkolepsi är dock komplex. Den ökade förekomsten av narkolepsi efter vaccination skiljer sig väsentligt åt i de länder inom Europa som har använt Pandemrix. Motsvarande riskökning har dock inte setts hos vuxna.

Läkemedelsverket gjorde under hösten 2010 en analys av om de fall av misstänkt narkolepsi som då rapporterats in som en biverkan efter vaccination med Pandemrix kunde härledas till vissa specifika batcher av vaccinet. Motsvarande analys gjordes även i Finland och av den engelska läkemedelsmyndigheten (MHRA) som ansvarar för utredningen av Pandemrix i Europa.

Resultatet, som publicerats (THL: National Narcolepsy Task Force Interim Report 2011-01-31), visade att det inte gick att knyta biverkningsfallen av narkolepsi till specifika vaccinbatcher. Läkemedelsverket har vid flera tillfällen sammanställt och redogjort för arbetet som gjorts i Sverige och inom EU, senast vid ett möte på Socialdepartementet i mars 2012. Vid samma tillfälle presenterade Narkolepsiföreningen Sverige en sammanställning över vilka batcher deras medlemmar har fått. Den pekar på att 12 av totalt 35 tillverkningssatser i Sverige har använts vid vaccination av barn och ungdomar som senare utvecklat narkolepsi. De 12 tillverkningssatserna användes i ett tidigt skede av vaccinationen.

- Vi har en kontinuerlig dialog med Narkolepsiföreningen och vill gärna se om sammanställningen innehåller någon ny information i förhållandena till de uppgifter som redan finns tillgängliga, säger Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare.

Nyligen publicerades en rapport från Irland där de också ser en riskökning hos barn och ungdomar. De batcher som använts där skiljer sig dock från de som levererats till Sverige.

- Frågan om orsakerna till det inträffade är viktig. Läkemedelsverket koordinerar och stödjer därför flera forskningsprojekt för att öka förståelsen för bakomliggande faktorer till den ökade risken för narkolepsi, säger Tomas Salmonson.

Hypotesen är fortfarande att det är flera samverkande faktorer som har bidragit till att man i vissa länder sett en ökning av antalet fall av narkolepsi hos barn och ungdomar efter vaccination med Pandemrix.

Faktorer som kan ha bidragit till det ökade antalet narkolepsifall är svininfluensans utbredning i relation till vaccinationen, vilket skulle kunna förklara de geografiska skillnader som Läkemedelsverket visat i tidigare studier. Denna frågeställning belyses i en pågående studie som genomförs tillsammans med Smittskyddsinstitutet. Andra faktorer som diskuteras är bl a ärftlig känslighet vilket också studeras i andra pågående forskningsstudier.

- Informationen från Narkolepsiföreningen kommer att analyseras och bli en del i det fortsatta arbetet med att förstå vilka faktorer som kan förklara sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi, avslutar Tomas Salmonson.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies