Statusrapport om Ordnat införande/Strukturerad uppföljning

den 28 juni 2012

Läkemedelsverket har lämnat en statusrapport till Socialdepartementet om arbetet med Ordnat införande/Strukturerad uppföljning – ett projekt inom Nationella läkemedelsstrategin som syftar till att sammanställa modeller för att följa upp och utvärdera nya läkemedel i klinisk praxis.

Hälso- och sjukvården, myndigheter, läkemedelsföretag och andra aktörer har länge efterfrågat modeller för att följa upp nya läkemedel såväl vad gäller effekt, säkerhet som kostnadseffektivitet.

Läkemedelsverket har därför fått uppdrag att leda ett projekt inom Nationella läkemedelsstrategin där uppdraget formulerats på följande sätt:”6.2 Utveckla nationell modell för framtagande av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten. Genomförande av pilotprojekt där införandeprotokoll för utvalda läkemedel konstrueras som gör det möjligt att systematiskt undersöka vilka effekter och biverkningar det nya läkemedlet åstadkommer i klinisk vardag samt i vilken grad godkända indikationer, beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket om begränsad subvention och läkemedelskommittéernas rekommendationer följs. Med erfarenhet från pilotprojekten utvecklas mer generella slutsatser och rekommendationer för utformning av införandeprotokoll och samordnad uppföljning av nyintroducerade läkemedel.”

Fyra pilotprojekt inom områdena nya antikoagulantia och nya hepatit C-läkemedel har hittills knutits till huvudprojektet. I det fortsatta arbetet kommer läkemedel som kräver ordnat införande/strukturerad uppföljning till följd av förmånsbegränsning, små patientgrupper (särläkemedel) eller läkemedel som följs upp i kvalitetsregister att inkluderas bland pilotprojekten. Ordnat införande för nya cancerläkemedel kommer att hanteras inom ramen för Nationella cancerstrategin.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter för landsting, SKL, myndigheter, branschorganisationer och förskrivare.

Slutmålet för uppdraget är en sammanställning av olika införandemodellers för- och nackdelar med beaktande av olika avnämares behov, en jämförande analys av dessa och på basen av detta utformas generella rekommendationer i form av en ”Best practice guide” för ordnat införande/strukturerad uppföljning. Projektet beräknas vara avslutat vid utgången av 2013.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies