Utlämningsärenden sekretessprövas alltid

den 5 september 2012

Frågan om sekretessprövning av offentliga handlingar har varit aktuell i samband med ett TV-inslag om tillsyn av apoteksmarknaden. Alla myndighetens utlämnanden av offentliga handlingar föregås av sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läkemedelsverket har i likhet med alla statliga myndigheter att följa de grundläggande regler som finns för att garantera offentlighetsprincipen. Enligt Tryckfrihetsförordningen kan handlingar vid en myndighet begäras ut av allmänheten och utlämnandet ska ske skyndsamt. Läkemedelsverket har dock även en skyldighet att följa de regler som ges i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingar bedöms i enlighet denna lags 30 kap. 23 § och gäller för ärenden för vår tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Sekretessprövningen sker med fokus på en enskilds affärs-, eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, och uppgifterna lämnas inte ut om det kan antas att den enskilde lider skada. För t.ex. inspektionsrapporter stryks avvikelsens innehåll samt antal avvikelser då denna information kan medföra/riskera att konkurrensfrämjande uppgifter röjs.

Läkemedelsverket ger alltid utlämningsärenden högsta prioritet och i varje ärende görs en individuell bedömning av innehållet innan utlämnandet. I samband med utlämnandet upplyser Läkemedelsverket frågeställaren om möjligheten att begära ett överklagbart beslut. Om så begärs handläggs även detta skyndsamt.

Vid avvikelser som inrapporterats eller uppmärksammats vid inspektion av apotek kommunicerar Läkemedelsverket med ansvariga för att se till att man vidtar åtgärder. Bedömningen är att apoteken hittills hörsammat de brister som påpekas. I Läkemedelsverkets tillsynsplan för apotek 2012 framgår vilka tillsynsområden som ges extra uppmärksamhet. Denna prioritering görs dels utifrån legala krav där avvikelser tidigare förekommit frekvent, dels utifrån en riskbedömning utifrån patient- och konsumentperspektiv. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies