Vi rustar för att möta nya utmaningar inom hälso- och sjukvård

den 27 september 2012

Från och med den 1 september 2012 har Läkemedelsverket enligt styrelsens beslut en ny organisation bestående av åtta verksamhetsområden, varav fyra är nya. De nya verksamhetsområdena leds av direktörerna Bengt Wittgren, Brita Sjöström, Karin Hååg och Anders Carlsten. Med öppenhet, proaktivitet och professionalism som ledord fortsätter utvecklingen av Läkemedelsverket för att stärka patientsäkerheten och skapa förutsättningar för en jämlik vård och omsorg. Genom den nya organisationen har Läkemedelsverket tagit ytterligare ett steg i rätt riktning och anpassat sig för att möta omvärldens och vård- och omsorgssektorns allt mer komplexa utmaningar.

Läkemedelsverkets ambition är att behålla den starka positionen i Europa och samtidigt bygga ett starkare, synligare och tydligare varumärke nationellt. Detta kommer främst att ske genom att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Det kommer även att ske genom uppdraget som Läkemedelsverket fick av regeringen 2011 – att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin (NLS), och för ändamålet inrättades ett samordningskansli (CBL-kansliet). Läkemedelsstrategin syftar till att få till en nationell kraftsamling för en bättre läkemedelsanvändning i Sverige genom att samordna sju övergripande insatsområden med tillhörande projekt. 

Den nya organisationen och förändringen har varit nödvändig utifrån omvärldens nya krav. Läkemedelsverket har under lång tid haft fokus på utredningsarbete och tillståndsgivning i syfte att vara ett regulatoriskt ”center of excellence”. Detta har varit framgångsrikt men på senare tid har förutsättningarna för den forskande läkemedelsindustrin förändrats. Flera omvärldsfaktorer pekar på ett ökat såväl som förändrat behov för myndigheten att tydligare verka inom samhället. Läkemedelsverket behöver metoder och strukturer för att bättre kunna omvärldsbevaka, bli mer mottagliga för nya krav från samhället, ta ett tydligare ägande, utveckla forsknings- och innovationsstödsstrategier och stärka Life Science sektorn i Sverige. Genom den nya organisationen kan Läkemedelsverket bättre möta omvärldens behov av nya tjänster.

Från och med den 1 september 2012 har Läkemedelsverket enligt styrelsens beslut en ny organisation bestående av åtta verksamhetsområden, varav fyra är nya. De nya verksamhetsområdena leds av fyra nya direktörer.

- Vi har precis lagt ett gediget värdegrund- och processarbete bakom oss. Detta kommer att fungera som en plattform för vår nya organisation och hjälpa oss mot vår vision. Öppenhet, professionalism och proaktivitet är ord som kommer att fungera som vår inre kompass säger Christina Åkerman, generaldirektör för Läkemedelsverket.

Verksamhetsområdet - Utveckling

Uppdraget inom verksamhetsområdet Utveckling handlar främst om att stödja innovation och samhällsutveckling men också utvecklingen av Läkemedelsverket i stort.

- Det finns en unik kompetens som har byggts upp på Läkemedelsverket för att hantera ett läkemedels hela livscykel, från nyansökan till avregistrering. Detta är någonting som vi måste värna om, säger Bengt Wittgren, ställföreträdande generaldirektör och direktör för verksamhetsområdet Utveckling.

Verksamhetsområdet - Tillstånd

Tillstånd prövar, beviljar eller avslår tillståndsansökningar för olika typer av läkemedelsrelaterade ärenden inom Sverige och EU. Tillstånd har därmed en viktig funktion i att säkerställa tillgång av effektiva läkemedel för patienter och inom sjukvården. Området har ett stort ärendeflöde med fastlagda tidsramar och är starkt beroende av omvärlden och de förändringar som sker nationellt och internationellt.

- Den 1 juli 2012 kom en ny lagstiftning för läkemedelssäkerhet inom EU. Det kommer att ha en stor påverkan på vårt område framöver. I januari 2013 startar även implementeringen av ny lagstiftning avseende förfalskade läkemedel som också kommer att påverka oss, säger Brita Sjöström, direktör för verksamhetsområdet Tillstånd. 

Verksamhetsområdet – Tillsyn

Via tillsyn av system och produkter verkar man för säker forskning, utveckling, produktion, försäljning och hantering av läkemedel och vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära. Verksamhetsområdet omfattar också tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetika och hygienprodukter.

- Tillsyn är en bärande del i vår vision och en självklarhet i vårt livscykelperspektiv. Som nytillträdd direktör för verksamhetsområdet kommer jag arbeta intensivt med att vidareutveckla vår förmåga att fånga signaler, identifiera riskområden och driva en förebyggande och kostnadseffektiv tillsyn. Vi ska nå ut med kunskap och erfarenheter som tillsynen ger. Ett område som är av stort allmänintresse är t.ex. tillsynen över apotek, samt försäljning av vissa receptfria läkemedel i övrig detaljandel. Här samarbetar vi också med en rad andra myndigheter säger, Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn.

Verksamhetsområdet - Användning

Det fjärde verksamhetsområdet ska verka för ändamålsenlig, rationell och kostnadseffektiv användning av produkter inom läkemedelsområdet. Området rymmer även giftinformation, hantering av brister, reklamationer, indragningar och dispenser.

- Mina förväntningar är att vi tillsammans med andra kompetenser inom Läkemedelsverket skall bidra till att patienterna får en effektiv och säker läkemedelsbehandling. Detta skall vi göra genom att bidra med kunskap, goda råd och tillsammans med andra myndigheter stödja sjukvård och apotek i deras arbete för en bättre och säkrare läkemedelsanvändning, säger Anders Carlsten, direktör för verksamhetsområdet Användning.  

Biografier

Bengt Wittgren, direktör för verksamhetsområdet Utveckling tillika ställföreträdande generaldirektör

Bengt är civilingenjör och har disputerat inom teknisk analytisk kemi vid Lunds Universitet. Bengt har erfarenhet från dåvarande Astra Hässle med såväl formuleringsutveckling som organisations- och processutveckling. I maj 2011 började han på Läkemedelsverket som professor i farmaci/bioteknologi och tillträdde tjänsten som direktör för verksamhetsområdet Utveckling och ställföreträdande generaldirektör den 1 september 2012. 

Brita Sjöström, direktör för verksamhetsområdet Tillstånd

Brita är legitimerad apotekare och har disputerat inom Galenisk farmaci vid Uppsala Universitet. Brita har en docentur vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet och dessutom en Executive Master of Business Administration (MBA) från Stockholms Handelshögskola. Under en 20-årsperiod har Brita haft olika chefs- och projektledarpositioner på Ytkemiska Institutet, Pharmacia, Pharmacia & Upjohn, Biovitrum och Bactiguard. Brita kommer att tillträda tjänsten som direktör för verksamhetsområdet Tillstånd den 1 oktober 2012 och inträda i sin roll fullt ut när hennes ägarandel i ett apotek har avvecklats.

Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn  

Karin har en Politices Magisterexamen i statskunskap vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat på bland annat Regeringskansliet i över 10 år. Karin började på Läkemedelsverket i augusti 2011 som biträdande direktör för Tillsyn och vetenskaplig information och tillträdde tjänsten som direktör för verksamhetsområdet Tillsyn den 1 september 2012.

Anders Carlsten, direktör för verksamhetsområdet Användning 

Anders är legitimerad apotekare och docent i Samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet och har under en tioårsperiod varit forskningschef vid Apoteket AB. Anders började på Läkemedelsverket i juli 2010 som gruppchef för Socialfarmaci och tillträdde tjänsten som direktör för verksamhetsområdet Användning den 1 september 2012.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies