Användning av ADHD-läkemedel 2013 kartlagd

den 12 mars 2014

Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

Förskrivningen av ADHD-läkemedel har de senaste åren ökat, inte minst hos vuxna. Läkemedelsverket arbetar därför tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen för att öka kunskapen om bakgrunden till ökningen och se över behovet av åtgärder.

I en myndighetsgemensam årsrapport sammanfattas nu resultaten av 2013 års aktiviteter, inklusive nya förskrivningsdata från Socialstyrelsen och läkemedelsregistret. Rapporten kompletterar andra myndigheters arbete inom området, till exempel de kartläggningar som SBU har gjort under 2013 inom området ADHD/AST.

Förskrivningen av ADHD-läkemedel har liksom under tidigare år ökat, även om ökningstakten var något lägre 2013 än tidigare år. Totalt fick ca 74 550 personer i Sverige ADHD-läkemedel under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

ADHD-läkemedel som förskrivs på licens, till exempel amfetamin och dexamfetamin, har ökat något mindre under 2013 jämfört med föregående år.

Det totala antalet frågor om förgiftningstillbud med ADHD-läkemedel har tidigare ökat successivt men har under de senaste två åren varit relativt konstant.

Analysen av inkomna biverkningsrapporter för ADHD-läkemedel under 2013 visade ingen ökning av antalet rapporter eller någon väsentlig förändring av biverkningsmönstret jämfört med tidigare års rapportering. Vad gäller säkerheten för ADHD-läkemedlen följs detta inom europasamarbetet, vilket innebär att både nationella och internationella biverkningsutredningar initierats löpande då nya signaler kommer myndigheterna till känna.

Inga nytillkomna säkerhetsfrågor har identifierats vid litteratursökningar.

Fortsatta insatser

Läkemedelsverket publicerade 2009 ett kunskapsdokument för läkemedelsbehandling av ADHD. Sedan dess har lisdexamfetamin godkänts för ADHD-behandling, och den godkända indikationen för atomoxetin utökats till att omfatta även vuxna. Läkemedelsverket kommer under året att fatta beslut om kunskapsunderlaget utifrån dessa förändringar behöver uppdateras.

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med ett dokument som ska ge vägledning för utredning och indikation för behandling av ADHD.

TLV har under hösten 2013 startat en process för omprövning av läkemedelsförmånen för ADHD-läkemedel.

Läkemedelsverket ingår också i ett myndighetssamarbete kring ADHD tillsammans med Socialstyrelsen, TLV, SBU och Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna ska under hösten 2014 tillsammans presentera ett samordnat statligt kunskapsstöd inom ADHD. I stödet kommer bland annat att ingå en vägledning, en nationell indikation för läkemedelshandling och omprövning av läkemedelsförmåner för ADHD-läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Bror Jonzon
ämnesområdesansvarig farmakoterapi
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies