Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar

den 23 september 2014

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

Den allmänna delen av vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar skydd mot tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig sjukdom av Hib, pneumokocker, mässling, röda hund, påssjuka samt för flickor även infektion med humant papillomvirus (HPV).

Därtill erbjuds barn i definierade riskgrupper även vaccination mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker inom det riktade vaccinationsprogrammet.

Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket presenterar nu för första gången en gemensam årsrapport över utfallet.

Den visar att vaccinationstäckningen överlag är mycket hög med över 97 procent av 2-åringarna vaccinerade. Över 95 procent av eleverna i årskurs 6 med två doser av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund.

– Det är siffror som vi är mycket glada över. Sjukdomsövervakningen visar också att de flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Fallen av kikhosta år 2013 var färre än året innan, men ett 30-tal spädbarn under 6 mån insjuknade. Invasiv pneumokocksjukdom har minskat kraftigt hos barn under 5 år sedan vaccinintroduktionen i programmet år 2009. Antalet mässlingsfall hade dock ökat något med flera små utbrott kopplat till individer som smittats utomlands.

I fjol hade 82 procent av flickorna i skolvaccinationsprogrammet vaccinerats mot HPV, ett vaccin som introducerades hösten 2012. 

Läkemedelsverket har följt upp alla inrapporterade biverkningar under 2013 och har inte sett något som avviker från det förväntade. Genomgången av de inrapporterade biverkningarna visar att vaccinerna har en god säkerhetsprofil med redan kända och övergående biverkningar. De vanligaste inrapporterade biverkningarna var feber, yrsel och smärta vid injektionsstället.  

De vacciner som ges inom barnvaccinationsprogrammet är godkända enligt de bestämmelser som gäller för alla läkemedel. Detta innebär att de är godkända efter att kliniska studier har genomförts och granskats. Vaccinerna följs sedan upp kontinuerlig vad gäller effekt och säkerhet. 

Det nationella vaccinationsregistret togs i bruk i januari 2013 och är ett viktigt verktyg för uppföljningen av vaccinationsprogrammet. Under det första året registrerades över 1,1 miljoner vaccinationer. 
 

Fakta om sjukdomarna

Difteri är en smittsam och allvarlig bakterieinfektion som yttrar sig som en svår halsinfektion som kan ge svåra andningsbesvär. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.
 
Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och infektionen sker oftast genom sårskador. Bakterien producerar ett starkt gift som angriper nervsystemet och orsakar svåra kramper och andningsförlamning, obehandlad ofta med dödlig utgång. Sjukdomen är inte smittsam. Den kan alltså inte överföras mellan människor.
 
Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion med svåra hostattacker som kan pågå i flera månader och medföra följdsjukdomar som lunginflammation och skador på hjärnan. För spädbarn kan sjukdomen vara mycket allvarlig och till och med livshotande. Vuxna får i regel en lindrigare sjukdomsbild med långdragen hosta.
 
Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som sprids mellan människor och via förorenat vatten. Innan vaccinationen startade var det många som fick förlamningar eller skador för livet på grund av polio även i Sverige. Polio finns nu kvar endast i tre länder Pakistan, Afghanistan och Nigeria men under 2013 ökade antalet poliodrabbade länder i Afrika och Asien.
 
Hib är en bakterie som orsakar luftvägsinfektioner och ibland också allvarliga invasiva infektioner, framför allt hos barn under fem år. Risken för dödlig utgång vid hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är två procent och de som överlever kan få bestående skador som dövhet eller krampanfall. Efter att vi börjat vaccinera har det blivit en mycket ovanlig sjukdom.
 
Pneumokocker är bakterier som oftast orsakar lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de orsakar också allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Det finns risk för komplikationer, till exempel hörselskada eller olika former av hjärnskada. Vaccinet ger skydd mot de pneumokocktyper som är vanligast bland små barn.
 
Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen och dödsfall förekommer.
 
Påssjuka är en smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. En följdsjukdom är hjärnhinneinflammation, som kan orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Pojkar som blir sjuka efter puberteten kan drabbas av testikelinflammation, som i sällsynta fall kan leda till sterilitet.
 
Röda hund är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk tidigt i graviditeten finns det en hög risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel.
 
HPV står för humant papillomvirus och är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Viruset smittar via sexuell kontakt. En liten del av alla som smittas från en långdragen infektion under många år. Då finns en risk att infektionen leder till alvarliga cellförändringar och cancer. Vaccinationen är inriktad mot de två virustyper som orsakar flest fall av sjukdomen, vilket i praktiken motsvarar ett skydd mot cirka 70 procent av all livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att även den vaccinerade flickan som vuxen går på regelbundna cellprovskontroller.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ann Lindstrand
enhetschef Folkhälsomyndigheten
010-205 2605

Tiia Lepp
epidemiolog Folkhälsomyndigheten
010-205 2401

Anna-Lena Berggren
gruppchef Läkemedelsverket
018-17 82 25

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies