Behandling av sömnstörningar hos barn

den 15 december 2014

Barn behöver sömn för att må bra och utvecklas. Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag att samla och utveckla kunskapen om barns läkemedel. Behandling av sömnstörningar hos barn har identifierats som ett prioriterat område. Läkemedelsverket har därför, tillsammans med nationella experter, tagit fram en kunskapssammanställning som publiceras idag.

Sömnbrist kan inverka negativt på kroppslig hälsa och kognitiva funktioner, men också påverka sinnesstämningen och ge bristande impulskontroll. Sömnproblem kan bero på psykologiska, somatiska och/eller sociala faktorer. Barns sömnproblem kan också leda till försämrad föräldra-barnrelation, exempelvis om föräldrar långvarigt berövas sin nattvila. Det kan i sin tur påverka det goda föräldraskap som kan krävas för att bryta en ond cirkel med sömnproblem.

För behandling av sömnstörningar hos barn är alltid icke-farmakologisk behandling förstahandsalternativ. Kunskapsdokumentet ger därför allmänna råd och beskriver såväl icke-farmakologisk som farmakologisk behandling.

– Den här sammanställningen har tagits fram av experter inom barnpsykiatri, men också olika specialister med erfarenhet av kroniskt sjuka barn och barnhälsovård, säger Ninna Gullberg, specialistläkare vid Läkemedelsverket. Det finns brist på vetenskapliga studier på läkemedel till barn, framförallt till de yngsta, och det är helt avgörande att sammanställa sjukvårdens kunskap på området.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn är ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och dosering för barn och de används ofta utanför godkänt användningsområde. Men även om läkemedel saknar godkänd indikation för barn, kan användningen vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet eftersom det kan finnas såväl stor klinisk erfarenhet som vetenskapligt stöd för användning.

När det gäller läkemedel för behandling av sömnstörningar hos barn, finns det enstaka läkemedel godkända för barn över två år. Med anledning av den akuta effekt- och säkerhetsprofilen för dessa preparat rekommenderar expertgruppen att de endast ges till barn i undantagsfall.

Melatonin är inte godkänt för behandling av sömnstörningar hos barn, men det finns en omfattande användning. Det finns studier på melatonins effekter vid sömnstörningar hos i övrigt friska barn, hos barn med ADHD och hos barn med funktionsnedsättning som kan ge visst stöd för användning, men ingen vetenskapligt evidens. Systematiska översikter saknas eller visar osäker effekt. Läkemedelsverket har inte utfört någon nytta/riskbedömning gällande melatonin till barn, dock bedömer experterna den akuta effekt- och säkerhetsprofilen som positiv.

Särskilt för läkemedel som inte är godkända för barn är biverkningsrapportering mycket viktig för att myndigheterna ska kunna följa upp eventuella risker. Läkemedelsverket planerar att särskilt monitorera förskrivning och biverkningsrapportering av melatonin.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ninna Gullberg
Specialistläkare
Läkemedelsverket
018-17 82 68

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies